Suministros - 352811-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Equipo de red

2018/S 154-352811

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
EKRSZ_20976077
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Hungría
Persona de contacto: Kiss Dóra
Teléfono: +36 18965404
Correo electrónico: kiss.dora@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nisz.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nisz.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432812018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432812018/reszletek
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: elektronikus közig. inform. és távközlési közszolg

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Központi tűzfal kapacitás bővítés szállítása

Número de referencia: EKR000432812018
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

A beszerzés célja két adatközponti telephelyen üzemelő Perimeter eszközök kapacitás bővítése, összesen 2 db FPR4110-BUN típusú vagy azzal egyenértékű tűzfal, továbbá az előírt funkciókat biztosító licencek, SFP/SFP+ transzíverek és a hálózati bekötésekhez szükséges optikai kábelek szállítása, üzembe helyezése és integrációja.

„A meghatározott gyártmányú, eredetű, szabványú, ajánlású, engedélyű, típusú termékre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.”

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000
72224100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

II.2.4)Descripción del contrato:

A beszerzés célja két adatközponti telephelyen üzemelő Perimeter eszközök kapacitás bővítése, összesen 2 db FPR4110-BUN típusú vagy azzal egyenértékű tűzfal, továbbá az előírt funkciókat biztosító licencek, SFP/SFP+ transzíverek és a hálózati bekötésekhez szükséges optikai kábelek szállítása, üzembe helyezése és integrációja.

Ajánlattevő feladatai:

1. 2 db tűzfal, SFP/SFP+ transzíver modulok és optikai kábelek szállítása, valamint CSW eszközbe szükséges 8 db SFP-10G-SR cikkszámú modul (a Műszaki leírás „4. Tűzfal kapacitásbővítés biztosítása” fejezetben leírtak szerint)

2. Rendszerintegráció (a Műszaki leírás „4.3 Rendszerintegráció” fejezetben leírtak szerint)

Ajánlattevő a megajánlott eszközök szállítása után köteles azokat a meglévő budapesti adatközpontokban üzembe helyezni.

Az üzembe helyezést követően az alábbi rendszerintegrációs feladatok kell elvégeznie:

— Jelenlegi MGI rendszer felmérése, annak dokumentálása (HLD készítés)

— Migrációs terv készítése a meglévő platformról az új eszközökre, amit Ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia,

— Rendszer terv (LLD) készítése, amit Ajánlatkérőnek jóvá kell hagyni,

— Teszt terv készítése, amit Ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia,

— A meglévő tűzfalak migrációja a beszerzett tűzfal eszközökre,

— A kiépített rendszer tesztelése, mely validálja a rendszer helyes működését. /A tesztelésről tesztjegyzőkönyv készítés./

— Megvalósult rendszer dokumentálása (Megvalósulási dokumentum), amit Ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia.

Az ajánlattétel idejében elérhető legutolsó vagy utolsó előtti generációs eszközök ajánlhatók meg.

Részletesen a szerződés tervezetben és műszaki leírásban meghatározottak szerint.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: A megajánlott eszköz áteresztő képessége / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 65
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045

II.2.14)Información adicional

Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés célja két olyan berendezés bővítése, melyek redundáns kapcsolatban vannak, azaz egymás tartalékai. A teljes területi államigazgatás internet kijárat átjárhatóságának alapja ezen eszközök pontos együttműködése. Az ajánlat részekre bontásával ez az integritás nem lenne biztosítható.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

M1.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „a: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.

Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (tűzfal szállítása és/vagy bővítése) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése a dokumentáció 4.3 2.2. M1. pontjában meghatározott tartalommal.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik legalább 1 db olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (tűzfal szállítása és/vagy bővítése) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), mely teljesítés során a szállított tűzfal eszköz/eszközök legalább az alábbi paraméterek mindegyikével rendelkezett/rendelkeztek:

— az eszköz legalább 10 Gbit/sec vagy azt meghaladó áteresztő képességű

— az eszköz rendelkezik legalább egy darab 10 Gbit/sec vagy nagyobb sebességű produktív interfacekkel.

A III.1.3. (M1) pontban meghatározott alkalmassági minimum feltétel és az előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelmények való megfelelését.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A Támogatási szerződés szerinti, teljesítési igazolással igazolt, Eladót adott számla alapján megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül ún. „szállítói finanszírozással” a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1), (3)-(5) bek. alapján, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. r.-ben foglaltakra figyelemmel. A Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. A számla áfa tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

Szerz.t biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás telj.kötbér, meghiúsulási kötbér

További előírások a szerződéstervezetben.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/09/2018
Hora local: 12:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

A közbeszerzési dokumentumok hozzáférési módja: A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető a www.ekr.gov.hu/.......... elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.

Az ajánlat részeként benyújtandó:

— Ajánlattételi lap,

— Tételes nyilatkozat arról, hogy a megajánlott eszközök a felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelnek (megjelölve a gyártói dok. ide vonatkozó részét: dok.név/oldalszám/bekezdés),

— A megajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap,

— Az elvárt képességek/funkciók működésének bemutatására és használatára vonatkozó részletes, kereshető elektronikus gyártói dokumentáció biztosítása.

A gyártói dok.t kizárólag kereshető elektronikus formában, angol vagy magyar nyelven kell benyújtani a Kbt. 41.§(4) bek. alapján. Amennyiben ajánlattevő nem tudja ezen dokumentumokat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátni,a dokumentációt – az elvárt képességek/funkciók működésének bemutatására és használatára vonatkozóan – papír alapon is be kell nyújtani angol vagy magyar nyelven.

— Gyártói dokumentáció hiányában a gyártó vagy magyarországi képviseletének nyilatkozata arról, hogy a megajánlott eszközök a felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelnek.

Az eljárás nyelve magyar.

Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül elérhetőségen teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

A számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 számú „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Ajánlattevőnek kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100,000000 %. 2 db számla benyújtására van lehetőség.

Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. 118/A. § és 119. § -ának megfelelően biztosítja az Ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett összeg a benyújtandó számla összegébe beszámításra kerül.

A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

Az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt AK 60 napot ért.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Égert Zsuzsa lajstromszáma: 00726

Értékelési szempontok:

1. Megajánlott ellenszolgáltatás összege, nettó összesen ajánlati ár (Ft)

Értékelés módszere: fordított arányosítás

2. A megajánlott eszköz áteresztő képessége

Értékelés módszere: egyenes arányosítás

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa mindkét értékelési szempontnál:1-10

Részletes információk a Dokumentáció 6.6 pontban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018