Услуги - 352814-2019

26/07/2019    S143    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Чирпан: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2019/S 143-352814

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „ДГС Чирпан“
Национален регистрационен номер: 2016176540187
Пощенски адрес: ул. „Пейо Кр. Яворов“ № 18
Град: Чирпан
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6200
Държава: България
Лице за контакт: инж. Петко Игнатов — зам.-директор
Електронна поща: dgs_chirpan@abv.bg
Телефон: +359 41693072
Факс: +359 41696119

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/procedures/3146

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горски територии — държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
50100000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

На територията на община Чирпан в сервизна база, собствена или наета от изпълнителя, оборудвана с необходима техника и персонал

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 105-255956
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 53
Наименование:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Боби 2108“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200733453
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 8А
Град: Чирпан
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6200
Държава: България
Електронна поща: panev609@abv.bg
Телефон: +359 888612425
Факс: +359 888612425

Интернет адрес: www.panev609.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2019