Suministros - 352824-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Brodnica: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 154-352824

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasta Brodnicy
ul. Kamionka 23
Brodnica
87-300
Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski w Brodnicy
Teléfono: +48 5630300
Correo electrónico: umb@brodnica.pl
Fax: +48 564982626
Código NUTS: PL613

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.brodnica.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.brodnica.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.brodnica.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 1.11.2018 r. do 30.6.2019 r.

Número de referencia: SOO-AD. 271.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od dnia 1.11.2018 r. do 30.6.2019 r., z zastrzeżeniem że do punktów poboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy dostawy rozpoczną się z dniem 1.1.2019 r.

2. Dostawy o łącznym szacowanym wolumenie 8.574,25 MWh realizowane będą do 620 punktów poboru (PPE) z tego:

Strefa I 4 104,95 MWh

Strefa II 2 619,20 MWh

Strefa III 1 850,10 MWh

Szczegółowy wykaz PPE wraz ze wskazaniem zużyć w strefach, danymi dot. wystawiania faktur zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miasta Brodnicy, Gmina Brodnica, Powiat Brodnica, Zbójno, Gmina i Miasto Górzno, Kowalewo Pomorskie, Miłoradz, Osiek, Radomin, Świedziebnia, Zbiczno, Brzozie, MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od dnia 1.11.2018 r. do 30.6.2019 r., z zastrzeżeniem że do punktów poboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy dostawy rozpoczną się z dniem 1.1.2019 r.

2. Dostawy o łącznym szacowanym wolumenie 8.574,25 MWh realizowane będą do 620 punktów poboru (PPE) z tego:

Strefa I 4 104,95 MWh

Strefa II 2 619,20 MWh

Strefa III 1 850,10 MWh

Szczegółowy wykaz PPE wraz ze wskazaniem zużyć w strefach, danymi dot. wystawiania faktur zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

4. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29.12.2017 r.

5. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność.

6. Stosowane okresy rozliczeniowe. Standardowo okresy rozliczeniowe wynoszą: C2x, Bx – 1 miesiąc, pozostałe grupy taryfowe 2 miesiące, przy czym mogą wystąpić niewielkie odstępstwa.

7. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

8. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi (odbiorcami energii elektrycznej - dalej „odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).

9. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SIWZ kolumna „Operator Systemu Dystrybucyjnego”.

10 Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy.

11. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.

12. Obowiązujące umowy nie wymagają wypowiedzenia.

13. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny, zamawiający (odbiorcy) posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony

14. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpią zmiany w zakresie Nabywcy / Odbiorcy wymagające zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia OSD oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji lub zawarcia w imieniu odbiorcy umowy dystrybucji, na co zamawiający udzieli stosownego Pełnomocnictwa.

15. Reszta opisu przedmiotu zamówienia jest zawarta w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/11/2018
Fin: 30/06/2019
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Na wiosnę 2019 roku.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. W Załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nabywca” oraz „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano adresy, na które należy przesyłać faktury.

2. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r./.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

— Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz.755 ze zm.).

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca złoży:

Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

oraz

b) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy 00/100 złotych)

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy 00/100 złotych).

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy 00/100 złotych)

oraz

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż

5 000,00 MWh (pięć tysięcy) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane)

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

4.2.1. dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5 000,00 MWh (pięć tysięcy),

oraz

4.2.2. dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż 1 raz,

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przesyłając na adres poczty elektronicznej umb@brodnica.pl) oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D.

3. Formularz JEDZ należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia JEDZ opisano w pkt 20, 21 niniejszego Rozdziału.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści umowy w min. w zakresie:

1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub

b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, co spowoduje zmianę ceny jednostkowej netto o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. c) i d) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Uzasadnienie prawne: art. 42 ust 2b pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca dotychczasowy złożył pismo, w którym poinformował o podwyższeniu stawek za dostawę energii elektrycznej, ponieważ stawki poszły w górę w stosunku do tych, które były zawarte w umowie. Zamawiający z uwagi na to, że nie może wydawać więcej pieniędzy publicznych, znacznie więcej aniżeli wynika z umowy rozwiązał ją i rozpoczął procedurę przyspieszoną co nie wynikało z jego winy.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 054-100312
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, POLSKA, w pokoju 101.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Komisja przetargowa oraz osoby, które prowadziły czynności w postępowaniu.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie złotych osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku form. Reszta wymagań dotyczących wadium jest opisana w rozdziale IX SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Kwiecień 2019r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brodnicy jako Kierownik Zamawiającego z siedzibą Gmina Miasta Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica.

• jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

A także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Grzegorz Dzięgielewski tel. 564930354*,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 30.06.2019r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Reszta zapisów dostępna w rozdziale XX SIWZ.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone.

3.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2.

3.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3.3. Ofertę (z wyłączeniem JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wykonawca składa w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją zamieszczoną w SIWZ Rozdział VII pkt 20, 21.

3.4. Formularz Oferty wraz z Formularzem cenowym musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawcy. JEDZ musi być zaopatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian.

3.6. Przed terminem składania ofert wykonawca przekaże (drogą elektroniczną na adres e-mail umb@brodnica.pl) oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego dokumentu (JEDZ)

3.7. Do oferty wykonawca załącza (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.

3.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3.9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Reszta informacji w tym zakresie zawarta w rozdziale XI SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018