Suministros - 352836-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Equipos de radar

2018/S 154-352836

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
R.A. Romatsa — Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Romania
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Bucureşti
013813
Rumania
Persona de contacto: Adrian Cojoc
Teléfono: +40 212083528
Correo electrónico: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
Fax: +40 212083564
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.romatsa.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Regie autonomă
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Activități aeroportuare

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sistem detecție forfecarea vântului la Aeroportul Internațional Henri Coandă București

Número de referencia: 1
II.1.2)Código CPV principal
34932000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui sistem de monitorizare a profilului vertical al vântului și detecție a forfecării vântului pe pantele de coborâre/urcare iniţială aferente pistelor 08R, 08L, 26L și 26R ale AIHCB, bazat pe utilizarea tehnologiei Lidar Doppler, inclusiv lucrări construcţii montaj, structuri de susţinere, instalare, punere in funcţiune si şcolarizare personal tehnic si operational. Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se pot solicita clarificari cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO32
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

II.2.4)Descripción del contrato:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui sistem de monitorizare a profilului vertical al vântului și detecție a forfecării vântului pe pantele de coborâre/urcare iniţială aferente pistelor 08R, 08L, 26L și 26R ale AIHCB, bazat pe utilizarea tehnologiei Lidar Doppler, inclusiv lucrări construcţii montaj, structuri de susţinere, instalare, punere in funcţiune si şcolarizare personal tehnic si operational.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Autoritatea contractantă a luat în considerare 166 de funcţionalităţi tehnice obligatorii, care sunt absolut necesare pentru a avea un sistem performant, iar neîndepli [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conform art. 169 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii/depunerii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sectiunea General — Documente.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Mircea Bostina — Director General,

— Alexandru Kramer — p. Director Economic,

— Dragos Titea — Director Juridic si Administrativ,

— Anca-Liliana Alifantis — Viza CFP,

— Marietta Babos — Contabil Sef.

Comisia de evaluare:

— Presedinte comisie, Cosmin Dumitrescu — Director Tehnic,

— Adrian Cojoc — Sef Serviciu PMA,

— Adriana Niță — Sef Serviciu Logistică,

— Laurențiu Brojboiu — Șef Serviciu MIM,

— Livius Eusebio Buzdugan — Serviciul MIM,

— Pavel Cătinean — Șef Serviciu Siguranță și Calitate,

— Aninel Gheorghe Cimpoeru — p. Șef Serviciu CNS,

— Adriana Frâncu — Serviciul Investiții,

— Laura Rusescu/Berta Feroiu — Serviciul Juridic,

— Emilia Nita/Mariana Gheorghiu — Serviciul Buget si Centre de Cost/Serviciul Tarife si Urmarire Incasari,

— Bogdan Tintar/Gabriela Enache — Serviciul Proceduri si Monitorizare Achizitii.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic roman: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Furnizorul trebuie sa demonstreze ca media cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) a fost de minim 4 500 000 EUR. Pentru echivalenţă în RON se va avea în vedere cursul mediu anual RON/euro comunicat de BNR.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 3: Pentru transformarea in euro se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Furnizorul trebuie sa prezinte in oferta sa o lista cu principalele livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Ofertantul trebuie să demonstreze că a livrat şi instalat un sistem similar care se află în exploatare operaţională. În acest sens, se vor prezenta documente/referinţe de la beneficiari care să ateste faptul că sistemul livrat de furnizor se află în exploatare operaţională.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele furnizate, perioada de realizare si valoarea acestora.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano, Inglés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) In cazul in care pentru primul loc se constata ca este egalitate de punctaj, atunci comisia va proceda la compararea punctelor obtinute pentru factorul pret. Daca si acesta este egal, se va proceda la o noua solicitare de propunere financiara in SEAP;

2) Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare;

3) Link-ul in care se poate accesa DUAE — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Fiecare ofertant/subcontractant/asociat/tert sustinator va completa DUAE si va incarca in SEAP, la sectiunea corespunzatoare semnat cu semnatura electronica extinsa corespunzatoare ofertantului participant la procedura;

4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul Juridic R.A. Romatsa
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Bucureşti
013813
Rumania
Teléfono: +40 212083187
Correo electrónico: berta.feroiu@romatsa.ro

Dirección de internet: www.romatsa.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018