Suministros - 352838-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Máquinas y aparatos de pruebas y medida

2018/S 154-352838

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej- Curie 5
Poznań
60-965
Polonia
Persona de contacto: Dr Jakub Ławniczak
Teléfono: +48 616653538
Correo electrónico: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Fax: +48 616653738
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.put.poznan.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.info.put.poznan.pl/zamowienia/wszczete
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego multifunkcjonalnego mikroskopu sił atomowych z oprzyrządowaniem

II.1.2)Código CPV principal
38540000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego multifunkcjonalnego mikroskopu sił atomowych z oprzyrządowaniem do charakteryzacji morfologii, właściwości fizykochemicznych, elektrycznych i termicznych powierzchni materiałów wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38510000
33195100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 61-138 Poznań, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego multifunkcjonalnego mikroskopu sił atomowych z oprzyrządowaniem do charakteryzacji morfologii, właściwości fizykochemicznych, elektrycznych i termicznych powierzchni materiałów wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zapewnienie możliwości rozbudowy o moduł przewodnictwa jonowego / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Długość gwarancji na sprzęt i wszystkie elementy wchodzące w jego skład / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 07/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniających minimalne warunki określone w pkt. 2.1.2) SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 3 dostawy aparatury naukowo-badawczej o łącznej wartości co najmniej 1 200 000,00 PLN brutto - wraz z załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Gmach Główny Politechniki Poznańskiej, Dział Zamówień Publicznych, pokój 103, 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

17. Wadium.

17.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

17.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 20.9.2018 r. do godz. 9:30

17.3 Wadium wynosi: 28 000,00 PLN

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO dostępna pod linkiem:

https://www4.put.poznan.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018