Suministros - 352846-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios

2018/S 154-352846

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
DP „Natsionalna kompaniya Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Sofiya
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Hristina Nikolcheva
Teléfono: +359 29323996
Correo electrónico: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rail-infra.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPriEvNtdpSefA%3d%3d
Puede obtenerse más información en otra dirección:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. Княгиня Мария Луиза 110
София
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Георги Борисов
Teléfono: +359 29326035
Correo electrónico: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rail-infra.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. Княгиня Мария Луиза 110
София
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Евгения Русимова
Teléfono: +359 29326115
Correo electrónico: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rail-infra.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: поддържане на жп инфраструктура

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на униформено облекло и униформени обувки за нуждите на поделение УДВК по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
18000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на униформено облекло и униформени обувки за нуждите на поделение УДВК по обособени позиции:

— Обособена позиция 1:„Доставка шуба студо и водозащитна (мъжка и дамска)“;

— Обособена позиция 2: „Доставка на униформено облекло“;

— Обособена позиция 3: „Доставка на униформени обувки“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 882 399.10 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка шуба студо и водозащитна (мъжка и дамска)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG421
Código NUTS: BG32
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко складовете на възложителя в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка шуба студо и водозащитна (мъжка и дамска):

1. Мъжка униформена шуба — 883 бр.

2. Дамска униформена шуба — 326 бр.

При подаване на офертата участникът представя по 1 бр. мостра за всеки артикул, изработена съгласно Приложение 1 — „Техническа спецификация за обособена позиция № 1“ на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Качество ПТ2 по формулата ПТ2=(Ki/Kmax)*40,Кi=О1+О2+О3+О4,О1 — сила до скъсване по основа, О2— сила до скъсване по вътък, О3 — устойчивост на проникване на вода, О4 — паропропускливост, Ret. / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 418 800.60 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 180
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Компл. оц. КО=ПТ1+ПТ2, ПТ1 — цена, ПТ2 — качество, ПТ1=(Цmin/Цi)*60, ПТ2=(Ki/Kmax)*40, Кi=О1+О2+О3+О4, където О1, О2, О3 и О4 са по 6 т. Kmax — най-високата сума от оценките на качествените показатели, посочени в съотв. табл., за всички артикули, отразени в протоколите на АИЛ, от всички оферти, допуснати до оценка.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на униформено облекло

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18222100
18332000
18441000
18423000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG421
Código NUTS: BG32
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко складовете на възложителя в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на униформено облекло:

— Мъжки зимен униформен костюм с два панталона — 1574 бр,

— Дамски зимен униформен костюм с два панталона — 549 бр,

— Дамски зимен униформен костюм с две поли — 14 бр,

— Мъжки летен униформен костюм с два панталона — 1574 бр,

— Дамски летен униформен костюм с два панталона — 523 бр,

— Дамски летен униформен костюм с две поли — 40 бр,

— Мъжка униформена риза с дълъг ръкав — 3196 бр,

— Мъжка униформена риза с къс ръкав — 3196 бр,

— Дамска униформена блуза с дълъг ръкав — 974 бр,

— Дамска униформена блуза с къс ръкав — 974 бр,

— Вратовръзка — 2478 бр,

— Червена униформена фуражка — 1848 бр.

При подаване на офертата участникът представя по 1 бр. мостра за всеки артикул, изработена съгласно Приложение 2 — „Техническа спецификация за обособена позиция 2“ на възложителя. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП възложителят е отделил в обособена позиция № 2 стоките, които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, определен с решение № 591 от 18.7.2016 г., на стоките и услугите, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ki1 зимен униформен комстюм — мъжки и дамски; Ki1=O1+O2+O3, O1 – сила до скъсване по основа, О2 – сила до скъсване по вътък, О3 – уст. на претриване на платове по метода на Martindale — загуба на маса / Ponderación: 7.5
Criterio de calidad - Nombre: Кi2 Летен униформен костюм — мъжки и дамски; Кi2=О1+О2+О3, О1 — сила до скъсване по основа, О2 — сила до скъсване по вътък, О3 — устойчивост на претриване на платове по мет. на Martindale — загуба на маса / Ponderación: 7.5
Criterio de calidad - Nombre: Кi3 Мъжки униф. ризи и дамски униф. блузи с къс и дълъг ръкав, Кi3=О1+О2+О3, О1 — сила до скъсване по основа, О2 — сила до скъсване по вътък, О3 — Уст. на претр. на платове по мет. на Martindale — загуба на маса / Ponderación: 7.5
Criterio de calidad - Nombre: Кi4 Червена униформена фуражка, Кi4= О1+О2+О3, О1 — сила до скъсване по основа, О2 — сила до скъсване по вътък, О3 — устойчивост на обагрянето на триене — сухо / Ponderación: 7.5
Criterio de calidad - Nombre: Кi5 Вратовръзка, Кi5= О1+О2+О3+О4, О1 — устойчивост на обагрянето на горещо гладене (УОГГ) веднага, О2 — УОГГ след 4 часа, устойчивост на обагрянето на триене сухо, О4 — уст. на обагрянето на орган. разтворители / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 169 703.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 180
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Компл. оц. КО=ПТ1+ПТ2, ПТ1=(Цmin/Цi)*60, цена, ПТ2=(Ki/Kmax)*40, качество, Ki=Кi1+Кi2+Кi3+Кi4+Кi5,Ki1=18 т., където О1, О2, О3 са по 6 т.; Кi2=18 т., където О1, О2, О3 са по 6 т.; Кi3=18 т., където О1, О2, О3 са по 6 т.; Кi4=18т, където О1, О2, О3 са по 6 т.; Кi5=24 т., където О1, О2, О3, О4 са по 6 т., Kmax — най-в. сума от оц. на кач. пок-ли пос. в съотв. табл., за вс. артик., отр. в прот. на АИЛ, от всички оферти, допуснати до оценка.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на униформени обувки

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18813000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG421
Código NUTS: BG32
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко складовете на възложителя в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на униформени обувки:

— Мъжки униформени обувки зимни — 1552 чф,

— Дамски униформени обувки зимни — 554 чф,

— Мъжки униформени обувки летни — 1524 чф,

— Дамски униформени обувки летни — 549 чф.

При подаване на офертата участникът представя по 1 бр. мостра за всеки артикул, изработена съгласно Приложение 3 — „Техническа спецификация за обособена позиция № 3“ на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Кач. пок-л – К: съпр. на изтрив. на ходилото на мострите на вс. арт. от пр. за изпит. К=(Кmin/Кi), Кmin — най-н. сума от ст-тите на К от вс. оф. доп. до оц., Ki – с. от ст-тите на К, на вс. арт. от пр. за изпит. от i-тата оф. / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 293 895.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 180
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Компл. оц. КО=ЦхТц+КхТк, Ц – предл. ц., К – кач. пок-л, Тц=60 – тежест на пок-ля Ц в общата оц., Тк=40 – тежест на пок-ля К в общата оц. Ц=(Цmin/Цi), Цmin — най-н. предл. ц. в лв. без ДДС от вс. оф., доп. до оц., Цi — предл. ц. от i-тата оф.; К=(Кmin/Кi).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

За обособени позиции № 1 и № 3 не се изисква.

За обособена позиция № 2 участникът, който участва с оферта по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, следва да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, а за чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно държавата членка, в която са установени, и да отговаря на чл. 12, ал. 6 от ЗОП.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва за всеки член на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага и за тях. За изпълнение на условието по чл. 12, ал. 6 от ЗОП участниците могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за които се прилагат същите изисквания.

При подаване на офертата съответствието с критерия за подбор за годност се посочва в част IV: „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от еЕЕДОП.

За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците се представят следните документи във връзка с поставеното изискване:

Удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалент;

Документът се представя при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

В процедурата за обособена позиция № 2 могат да участват и други заинтересовани участници, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на участници, за които обособена позиция № 2 е запазена.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

За ОП № 1, № 2 и № 3:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности, идентични или сходни с този на ОП, за която участва, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

За целите на настоящата поръчка под „дейност, сходна с предмета на обособената позиция“ се разбира:

1) Позиция № 1 — доставка на облекла, изработени от текстил с мембрана.

2) Позиция № 2 — доставка на униформени костюми.

3) Позиция № 3 — доставка на обувки от кожа.

Обемът на реализираната доставка не е от значение.

2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник, а по т. 2 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия технически и професионални способности се посочва в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ и раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.

3. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи във връзка с поставените изисквания:

3.1.Списък на доставките, които са идентични или сходни с тази на ОП, за която участват, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

3.2. Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП. Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

За ОП № 1, № 2 и № 3:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум една дейност за доставка, идентична или сходна с тази на обособената позиция, за която участва, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на обособената позиция, за която участва, а именно:

1) Позиция № 1 — с обхват на сертификация, производство и/или доставка на облекло.

2) Позиция № 2 — с обхват на сертификация, производство и/или доставка на облекло.

3) Позиция № 3 — с обхват на сертификация, производство и/или доставка на обувки от кожа.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
El contrato está reservado a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo sea la integración social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Начин на плащане за ОП № 1, № 2 и № 3: аванс – не се предвижда. Заплащането на доставките ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол и протокол за изследване на доставените артикули, издаден от АИЛ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 042-091417
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 16:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, партер.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документ за упълномощаване, в оригинал или завер. копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, при който върхуу копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис и печат.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа:

1. Правата и задълженията на участниците в обединението;

2. Разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при подаване на офертата за участие за всеки член на обединението се представя отделен еЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители и/или трети лица при подаване на офертата за участие, за всеки от тях се представя отделен еЕЕДОП.

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критерии за подбор. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

При сключване на договор за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а при сключване на договор за обособена позиция № 2 по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП — 2 %. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

А) безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал; или

Б) постъпила парична сума, внесена по бюджетната сметка на ДП НКЖИ, удостоверено с платежно нареждане или В) застраховка, която обезпечава изпълнението на договора, в оригинал.

Когато гаранцията за обезпечаване изпълненението на договора е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка, срокът на валидност следва да бъде срока на договора плюс 30 дни. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договорите за възлагане на общ. поръчка.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, отдел „Правен“
бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
София
1233
Bulgaria
Teléfono: +359 2932-3598
Correo electrónico: m.kanazirska@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663

Dirección de internet: http://www.rail-infra.bg

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018