Suministros - 352861-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Productos farmacéuticos

2018/S 154-352861

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
Poznań
60-572
Polonia
Persona de contacto: Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Radosław Jankowski; Specjalista ds. Zamówień Publicznych mgr Agnieszka Fabian
Teléfono: +48 618491375
Correo electrónico: przetargispsk5@wp.pl
Fax: +48 618491562
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu - Kancelaria Szpitala (pokój nr 5A).
ul. Szpitalna 27/33
Poznań
60-572
Polonia
Persona de contacto: Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Radosław Jankowski; Specjalista ds. Zamówień Publicznych mgr Agnieszka Fabian
Correo electrónico: przetargispsk5@wp.pl
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Szpital Kliniczny
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Número de referencia: sygn. postępowania: PN 19/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiących jej integralną część).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 145 940.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa leków wg załącznika do SIWZ

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Szpitala

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków wg załącznika do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa leków wg załącznika do SIWZ

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Szpitala

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków wg załącznika do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

A) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu;

B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu;

C) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

Okres związania ofertą wynosi 60 dni (licząc od daty upływu terminu do składania ofert).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 08:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 09:00
Lugar:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego (w sali nr 120).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym oczekiwania Zamawiającego w zakresie wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów, w tym m.in. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia) zostały określone w treści SIWZ (w tym m.in. w punkcie VI SIWZ) do postępowania przetargowego PN 19/18 (adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia: http://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi). W ramach wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Uwaga! JEDZ należy przesłać w postaci (formie) elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z załącznikiem do SIWZ dot. przekazywania dokumentu JEDZ w postaci (formie) elektronicznej).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w jednolitym dokumencie, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dokumentów określonych w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (§5 ust. 4, 5, 6 i 10).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się §7 (i nast.) cyt. Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w dyspozycji art. 24aa Pzp („procedura odwrócona”). Dlatego też, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Wadium należy wnosić w kwocie przypisanej poszczególnym załącznikom (pakietom), w łącznej wysokości (pakiet nr 1-2): 61 000,00 PLN.

Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów została naniesiona na załączniki (pakiety) nr 1-2 do SIWZ.

Termin realizacji zamówienia (czas trwania zamówienia lub termin wykonania): sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego), przez okres 12 miesięcy (licząc od daty zawarcia umowy).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Z uwzględnieniem aktualnej treści art. 144 i nast. ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki tych zmian zostały określone we wzorze (projekcie) umowy - załączniku do SIWZ.

Zamawiający ustala następujący termin płatności:

— do 30 dni (licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego dostawy i otrzymania faktury).

Zamawiający informuje, że załącznikiem do SIWZ jest klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez Zamawiającego (w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego) oraz informacja dot. przekazywania dokumentu JEDZ w postaci (formie) elektronicznej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018