Dostawy - 352866-2018

11/08/2018    S154

Polska-Szczecin: Urządzenia medyczne

2018/S 154-352866

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Faks: +48 914800769
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pum.edu.pl/artykuly/214/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie

Numer referencyjny: DZP-262-30/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWz- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 (Most medyczny jednostanowiskowy)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33192340 Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 (Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny i lampa operacyjna)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33192230 Stoły operacyjne
31524110 Lampy używane na salach operacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 (Defibrylator)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33182100 Defibrylatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-użytkowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 (Aparat EKG, Lampa zabiegowa, Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa, Pompa infuzyjna objętościowa, Ssak elektryczny)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
33194110 Pompy infuzyjne
33162100 Urządzenia używane na salach operacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 (Aparat do znieczulania ogólnego z elektronicznym mieszalnikiem gazów, Respirator stacjonarny z wbudowanym zasilaniem w sprężone powietrze, na podstawie jezdnej, Monitor parametrów podst)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
33170000 Aparatura do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 (Stanowisko do resyscytacji noworodków i inkubator podstawowej opieki nad noworodkiem)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33170000 Aparatura do anestezji i resuscytacji
33152000 Inkubatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7 (Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33195000 System monitorowania pacjentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),

3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,

4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustęp 1, 5 i 6 ustawy pzp.

1. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ na podstawie art. 24 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Oświadczenia w odniesieniu do przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 3 do SIWZ,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Doświadczenia,

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio:

Dla Zadania nr 1 30 000,00 PLN

Dla Zadania nr 2 50 000,00 PLN

Dla Zadania nr 3 120 000,00 PLN

Dla Zadania nr 4 90 000,00 PLN

Dla Zadania nr 5 100 000,00 PLN

Dla Zadania nr 6 60 000,00 PLN

Dla Zadania nr 7 10 000,00 PLN

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie wykonaną dostawę aparatury medycznej.

B. Kwalifikacji lub Wykształcenia,

Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności

C. Potencjału technicznego

Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych:

6) Wykazu wykonanych dostaw – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ;

7) Dowodów określających czy dostawy – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

3. Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

8) Opis oferowanego urządzenia - prospekt techniczny wydany przez producenta oferowanego urządzenia. W przypadku, gdyby załączone do oferty prospekty nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi określone w SIWZ.

W przypadku oryginalnych dokumentów wydanych przez producenta oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza dokumenty w języku innym niż polski.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin płatności - 30 dni.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 101 (I piętro) o godzinie 11:00 w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany pomieszczenia, w którym nastąpi otwarcie ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest narzędzie elektroniczne udostępnione przez Zamawiającego: VI. Dokumenty stanowiące element oświadczenia woli wykonawcy i inne niezbędne dokumenty – które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

9) Formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,

10) Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem – wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium - kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem; albo dokument wadialny,

11) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – wypełniony Załącznik nr III A do SIWZ,

12) Szczegółowa oferta cenowa – wypełniony Załącznik nr III B do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018