Suministros - 352924-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Pazardzhik: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2018/S 154-352924

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Pazardzhik
000351736
bul. „Balgariya“ No. 2
Pazardzhik
4400
Bulgaria
Persona de contacto: Dimitrichka Ladzhova
Teléfono: +359 34402200
Correo electrónico: secretary@pazardjik.bg
Fax: +359 34440711
Código NUTS: BG423

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://pazardzhik.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: https://pazardzhik.bg/bg/dostavka-na-oborudvane-i-kantselarski-materiali-za-tselite-na-proekt-kombinirana-protsedura-za-proektirane-i-izgrazhdane-na-kompostirashti-instala

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на оборудване и канцеларски материали за целите на проект „Комб. проц. за проектиране и изгаждане на компост. инст. и на инст. за предварително третиране на битови отпадъци“ за общ. по проц. чрез дир. пред. BG16M1OP002-2.002 по приоритетна ос 2, ОП ОС2014-2020

II.1.2)Código CPV principal
30000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка е свързана с възлагане на дейностите по доставка на оборудване и канцеларски материали, необходими в процеса на управление на проекта. Обществената поръчка предвижда доставката на оборудване и канцеларски материали и по-конкретно — офис техника, консумативи и канцеларски материали, в т. ч.:

1. Доставка на 9 бр. преносими компютри със софтуер; 4 бр. комбинирани устройства за принтер, факс и скенер; 3 бр. мултимедийни устройства.

2. 20 бр. тонер касети; 350 бр. CD–R, 700 MB (записващи дискове); 350 опаковки пликове за CD; 220 пакета копирна хартия, формат А4; 150 бр. химикали; 27 компл. текст маркери (по 4 броя в комплект); 18 опаковки самозалепващи се листчета; 18 бр. коректори; 9 бр. телбод; 27 опаковки телчета за телбод; 9 бр. органайзери за бюро; 9 бр. перфоратори; 90 оп. пликове – формат В4; 10 оп. пликове – формат DL; 9 бр. настолен калкулатор; 9 бр. ножици.

3. 18 оп. кламери, 360 бр. карт. класьора; 65 оп. папки джоб, 650 бр. папки – PVC с машинка.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 876.55 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на канцеларски материали и консумативи

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Стоките и материалите се доставят и разтоварват от изпълнителя в склада на възложителя, намиращ се в административната сграда на община Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, бул. „България" № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата обществена поръчка относно ОП 2 е свързана с възлагане на дейности по доставка на канцеларски материали, необходими в процеса на управление на проекта. Обществената поръчка предвижда доставка на канцеларски материали и консумативи, в т.ч.:

— 350 бр. CD–R, 700 MB (записващи дискове),

— 350 опаковки пликове за CD,

— 220 пакета копирна хартия, формат А4,

— 150 бр. химикали,

— 27 комплекта текст маркери (по 4 бр. в комплект),

— 18 опаковки самозалепващи листчета,

— 18 бр. коректори,

— 9 бр. телбод машинки,

— 27 опаковки телчета за телбод,

— 9 бр. органайзери за бюро,

— 9 бр. перфоратори,

— 90 опаковки пликове – формат В4,

— 10 опаковки пликове – формат DL,

— 9 бр. настолен калкулатор,

— 9 бр. ножици.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Комб.проц.за проект.и изгр.на кмпост.инсталации и на инсталации за предв.третиране на битови отпадъци за общини:Батак,Белово,Брацигово,Лесичово,Пещера,Пазарджик и Септември ОП Ок.среда2014-2020

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на канцеларски материали – кламери, папки и класьори

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Стоките и материалите се доставят и разтоварват в склада на възложителя, намиращ се в административната сграда на община Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата обществена поръчка в частта по ОП 3 е свързана с възлагане на дейностите по доставка на канцеларски материали, необходими в процеса на управление на проекта. Обществената поръчка предвижда доставка на канцеларски материали и по-конкретно: 18 опаковки кламери; 360 бр. картонени класьора; 65 опаковки папки джоб; 650 бр. папки – PVC с машинка;

Настоящата обществена поръчка, в частта по Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали – кламери, папки и класьори” е запазена, предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение на основание чл. 12 от ЗОП.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Комб.проц.за проект.и изграждане на компост.инст.и на инсталации за предв.третиране на битови отпадъци за общини: Батак,Белово,Брацигово,Лесичово,Пещера,Пазарджик и Септември ОП Ок.среда 2014-2020

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 057-125624
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 99-ЗОП-59
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на канцеларски материали и консумативи

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Кооперация „Панда”
000885099
бул. „Цариградско шосе” № 139
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 297012
Correo electrónico: panda@abv.bg
Fax: +359 297012
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.panda.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 42 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 1 561.99 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 99-ЗОП-57
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на канцеларски материали – кламери, папки и класьори

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Смарт бизнес къмпани” ЕООД
201741844
кв. „Бояна“, ул. „Матей Преображенски” № 6, ет. 1, ап. 2
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 889067777
Correo electrónico: office@smartbusines.bg
Fax: +359 889067777
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.smartbusines.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 1 314.56 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
100
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Срокът за обжалване е съгласно част шеста, глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018