Доставки - 352969-2018

11/08/2018    S154

България-София: Ксерографска хартия

2018/S 154-352969

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-172
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/po-rs-spor-30-21122017-g-dostavka-na-nereciklirana/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията

Референтен номер: 92-01-84/2018
II.1.2)Основен CPV код
30197644 Ксерографска хартия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644 Ксерографска хартия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хартия — копирна, формат А4 (500 листа в опаковка), 80 g/m2, нерециклирана (опаковка) 30 000 бр.

Хартия — копирна, формат А3, /500 листа в опаковка), 80 g/m2, нерециклирана (опаковка) 2 400 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП между изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР-30-21.12.2017 г. на Министерство на финансите.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 182-372103
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С Решение № РД-04-12/24.7.2018 г. на осн. чл. 110, ал. 5 от ЗОП поради настъпване на обстоятелства по чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП е отм. Решение № РД-04-10/15.6.2018 г. за определяне на изпълнител, влязло в сила на 28.6.2018 г., и прекратена процедурата.

С Решение № РД-04-10/15.6.2018 г. беше избран за изпълнител „Мултико 92“ ООД, ЕИК 040606358. Вторият класиран участник е „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, ЕИК 000708921.

Първият класиран участник „Мултико 92“ ООД изпрати писмо с изричен отказ да сключи договор в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) и в деловодството под вх. № 92-01-84/17.7.2018 г.

Вторият класиран участник „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД изпрати писмо с изричен отказ да сключи договор в СЕВОП на 17.7.2018 г.

Решението е публикувано и изпратено на участниците на 24.7.2018 г., влиза в сила на 3.8.2018 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: ул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/08/2018