Suministros - 353013-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Pokrzywnica: Servicios de suministro de software

2018/S 154-353013

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Pokrzywnica
al. Jana Pawła II 1
Pokrzywnica
06-121
Polonia
Persona de contacto: Łukasz Rakocki
Teléfono: +48 236918842
Correo electrónico: informatyk@pokrzywnica.pl
Fax: +48 236918555
Código NUTS: PL924

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.pokrzywnica.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywn ...

Número de referencia: RI.271.1.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
72268000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotem projektu jest rozbudowa platformy informatycznej oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej. Platforma zakłada uruchomienie szeroko rozumianych usług dla mieszkańców gminy oraz wdrożenie systemów zasilających danymi platformę. Dodatkowo projekt zakłada wykorzystanie już części funkcjonujących systemów w Jednostce, które po wykonaniu integracji powinny również współuczestniczyć w zasilaniu danymi, bądź odpowiadać za publikację danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
45314320
48000000
48820000
72263000
80533100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL922
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Pokrzywnica

II.2.4)Descripción del contrato:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotem projektu jest rozbudowa platformy informatycznej oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej. Platforma zakłada uruchomienie szeroko rozumianych usług dla mieszkańców gminy oraz wdrożenie systemów zasilających danymi platformę. Dodatkowo projekt zakłada wykorzystanie już części funkcjonujących systemów w Jednostce, które po wykonaniu integracji powinny również współuczestniczyć w zasilaniu danymi, bądź odpowiadać za publikację danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: wydłużenie gwarancji i asysty technicznej / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: koszty utrzymania systemu / Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.02.01.01-14-2835/15

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN i 00/100)

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): TAK

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 113-256549
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

„Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywn

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej

2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018