Suministros - 353017-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Neumáticos para automóviles

2018/S 154-353017

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polonia
Teléfono: +48 322002050
Correo electrónico: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Fax: +48 322002060
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.slaska.policja.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w śląskim garnizonie Policji

Número de referencia: ZP-2380-26-16/2018
II.1.2)Código CPV principal
34351100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych. 2.Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera:

— załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia (klasa prędkości, rozmiar, szacunkowe ilości)

— załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił minimum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

4. Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego.

5. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj:

• Stacja Obsługi w Katowicach, ul. Kilińskiego 25, 40-061

• Stacja Obsługi w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5, 42-200,

• Stacja Obsługi w Bielsko-Białej,

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 975 610.11 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja Obsługi w Katowicach, ul. Kilińskiego 25, 40-061

Stacja Obsługi w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5, 42-200,

Stacja Obsługi w Bielsko-Białej,

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych.

2. CPV: 34 35 11 00 - 3

3. Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera:

3.1 załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia (klasa prędkości, rozmiar, szacunkowe ilości)

3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił minimum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

5. Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego.

6. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj:

• Stacja Obsługi w Katowicach, ul. Kilińskiego 25, 40-061

• Stacja Obsługi w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5, 42-200,

• Stacja Obsługi w Bielsko-Białej, (dokładna ulica zostanie podana w umowie z uwagi na przeniesienie Stacji na inną lokalizację.)

7. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia.

8. Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać oznaczenie CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

10. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.

11. Zamawiający żąda wskazania w każdej z pozycji formularza cenowego marki, klasy efektywności energetycznej i klasy przyczepności na mokrej nawierzchni oferowanej opony.

12. Zamawiający zastrzega, że w danej pozycji może zostać zaoferowany produkt tylko jednej marki opon.

13. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Klasa efektywności energetycznej,opory toczenia / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni / Ponderación: 25
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego asortymentu w ramach prawa opcji. Graniczna wartość dla asortymentu w ramach opcji zostanie ustalona w formie maksymalnej dopuszczalnej wartości, określonej jako 20 % wartości zamówienia podstawowego; zakres asortymentu zakupywanego w ramach tej opcji zostanie określony przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z opcji; ceny jednostkowe oraz rodzaj (w tym producent, marka) asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie identyczny jak dla zamówienia podstawowego w złożonej ofercie (ten zakres asortymentu zostanie zakupiony przez Zamawiającego w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa opcji). Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w całości lub części, bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy prześle wypełniony formularz cenowy – opcji z wykazem opon, które zostaną zakupione w ramach opcji. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i modelu oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 043-093605
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w śląskim garnizonie Policji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
Bydgoszcz
85-438
Polonia
Código NUTS: PL6
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 975 610.11 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018