Suministros - 353022-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wolsztyn: Equipamiento médico

2018/S 154-353022

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
Wolsztyn
64-200
Polonia
Persona de contacto: Bernadeta Kurp
Teléfono: +48 683477363
Correo electrónico: przetargi@spzozwolsztyn.pl
Fax: +48 683842590
Código NUTS: PL418

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spzozwolsztyn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup nowoczes. aparatury med. i wyposaż. w ramach Umowy o dofin. nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

Número de referencia: PN/8/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz przeszkolenie w zakresie obsługi i użytkowania nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia określonego szczegółowo w załącznikach do siwz. Cały przedmiot zamówienia został podzielony na niezależne od siebie części/ pakiety od nr 1-19 przy czym Pakiety od 1-18 będą realizowane i finansowane w ramach zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury w SPZOZ w Wolsztynie” nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00; pozostały Pakiet od nr 19 zostanie rozliczony ze środków własnych SPZOZ w Wolsztynie. Opis pakietów stanowi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 644 915.45 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1, poz. 1-4

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: łóżek wielofunkcyjnych, elektrycznych, łóżek rehabilitacyjno-szpitalnych, wózków do transportu chorych, klatki ortopedycznej do łóżek. Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2, poz. 1-3

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: wózki zabiegowe, wózki do kontenerów, wózek do opatrunków gipsowych;

Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3, poz. 1

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.:materacy grzewczych;

Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4, poz. 1-2

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: materace przeciwodleżynowe;Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5, poz. 1-2

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: Pompy infuzyjne, strzykawkowe, stacja dokująca;Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6, poz. 1-4

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182100
33123210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: Kardiomonitory, defibrylator; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 7, poz. 1-2

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: ssaki próżniowy, laryngoskopy; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 8, poz. 1

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: Dźwig/ podnośnik do przenoszenia pacjentów bariatrycznych, Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2-formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 9, poz. 1-2

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: lampa bakteriologiczna, stojaki na kroplówki; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 10, poz. 1-2

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: kontenery do sterylizacji; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 11, poz. 1

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: Aparat RTG, przewoźny z ramieniem C; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy

Oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 12, poz. 1

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.:Wiertarka ortopedyczna; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 13, poz. 1-2

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33172000
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: aparat do znieczulania z pełnym monitoringiem, respirator; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 14, poz. 1-7

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33155000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: sprzęt fizjoterapeutyczny; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 15, poz. 1-5

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33155000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: sprzętu fizjoterapeutycznego; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 16, poz. 1-9

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33155000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: sprzętu fizjoterapeutycznego; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 17, poz. 1-2

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: Sterylizator parowy, myjnia dezynfektor; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 18, poz. 1-4

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192300
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: Szafki przyłóżkowe, fotele transportowe, kozetka elektryczna; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 19, poz. 1-2

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SPZOZ w Wolsztynie nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia, tj.: Pompy infuzyjne strzykawkowe; Szczegółowy opis, zakres zamówienia został określony w SIWZ, wzorze umowy oraz załącznikach do SIWZ, tj. w załączniku nr 2 -formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy i załączniku nr 3 - parametry techniczne; odpowiednio dla każdego z pakietów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166449
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1, poz. 1-4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15a
Chełmno
86-200
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 127 765.33 PLN
Valor total del contrato/lote: 122 750.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2, poz. 1-3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Południowa 21a
Śmigiel
64-030
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 22 480.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 24 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3, poz. 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo „EM-MED” Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 12
Kraków
30-701
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 48 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 51 240.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
REVITA Ewa Krutul
Podamirowo 30
Mścice
76-031
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 16 911.11 PLN
Valor total del contrato/lote: 19 099.44 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet nr 5, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 81 530.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 81 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet nr 6, poz. 1-4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
Białystok
15-620
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 260 167.15 PLN
Valor total del contrato/lote: 258 855.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Pakiet nr 7, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Pakiet nr 8, poz. 1

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Pakiet nr 9, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BAKMED Bogdan Pokorski
ul. T. Chałubińskiego 37A
Łódź
92-109
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 590.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 900.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Pakiet nr 10, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Pakiet nr 11, poz. 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Partner 4 Medicine Sp. z o.o.
Pl. Metziga 26
Leszno
64-100
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 185 185.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 211 975.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Pakiet nr 12, poz. 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
STRYKER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 000.16 PLN
Valor total del contrato/lote: 30 000.16 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Pakiet nr 13, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dräger Polska sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18 a
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 130 900.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 143 020.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14
Denominación:

Pakiet nr 14, poz. 1-7

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MEDEN-INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
Koszalin
75-847
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 82 842.59 PLN
Valor total del contrato/lote: 84 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Pakiet nr 15, poz. 1-5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MEDEN-INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
Koszalin
75-847
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 45 720.37 PLN
Valor total del contrato/lote: 51 202.78 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
Denominación:

Pakiet nr 16, poz. 1-9

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MEDEN-INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
ul. Wenedów 2
Koszalin
75-847
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 388.46 PLN
Valor total del contrato/lote: 11 977.28 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17
Denominación:

Pakiet nr 17, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AMED Biuro Techniczno – Handlowe
ul. Umińskiego 3/8
Warszawa
03-984
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 414 998.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 414 202.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18
Denominación:

Pakiet nr 18, poz. 1-4

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Denominación:

Pakiet nr 19, poz. 1-2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 650.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 26 650.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W modyfikacjach usunięto Pakiety nr 20 i 21

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwóławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018