Suministros - 353041-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Radziejów: Equipamiento médico

2018/S 154-353041

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 3
Radziejów
88-200
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Kuligowski
Teléfono: +48 542856200
Correo electrónico: szpital@op.pl
Fax: +48 542853701
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalradziejow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem.

Número de referencia: PN-07/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71220000
71320000
79930000
79932000
45100000
45453000
45000000
45400000
45262700
45421000
45410000
45430000
45262300
45262400
45262500
45262600
45450000
45441000
45330000
45331100
45331220
45333000
45316000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL619
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej,j,w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wyposażenia technologicznego – stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, a w tym: 1) instalacji gazów medycznych (sprężonego powietrza, próżni, tlenu) w zależności od potrzeb, 2) instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wewnętrznymi instalacjami hydrantów, 3) wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych znajdujących się w budynku SPZOZ Radziejów wraz z wykonaniem niezbędnych elektrycznych przyłączy kablowych, 4) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 5) instalacji kanalizacji sanitarnej, 6) instalacji wentylacji grawitacyjnej, 7) instalacji wentylacji i klimatyzacji, 8) instalacji sieci komputerowej i dostosowania jej do nowo projektowanej, 9) pionów wszystkich instalacji. Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji technicznych, Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie prace poza zakresem programu funkcjonalno–użytkowego (PFU), niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala po przebudowie. Planowane roboty obejmują wykonanie projektu budowlanego Bloku Operacyjnego (BO) wykonawczego na bazie załączonej koncepcji PFU, wykonanie projektu budowlanego Bloku Porodowego (BP) wykonawczego na bazie projektu technologii BP – stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ posiadanego przez Zamawiającego oraz prac budowlanych związanych z przebudową i remontem BO i BP z ich wyposażeniem. Blok operacyjny parter, Blok Porodowy I piętro. Zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie wielobranżowej koncepcji przebudowy BO w nawiązaniu do koncepcji PFU, 2) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami, 3) wykonanie wszystkich ocen, ekspertyz (w tym oceny stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy ochrony ppoż. dla całego budynku głównego szpitala), które okażą się niezbędne do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania, 4) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania, 5) sporządzenie projektów wykonawczych, 6) sporządzenie specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów, 7) wykonanie bilansu mocy energetycznych (elektrycznej/chłodnicze/cieplnej), wody, ścieków, powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla całego budynku głównego szpitala. Na każdym etapie w/w czynności Wykonawca zobowiązany jest prowadzić uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, rozbudowy, uruchomienia i przekazania do użytkowania. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, rozruch aparatów medycznych, urządzeń medycznych i sanitarnych, mebli medycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i załącznikami minimalnych parametrów technicznych – zgodnie z załącznikami nr 3.1 do 3.17 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres rękojmi oferty / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji technologii medycznej / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWojewództwa Kujawsko –Pomorskiego. nr RPKP.0

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 088-197215
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Stan faktyczny:

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta firmy: MBI Sp. z o. o. ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek. Cena oferty: 6 363 761,44 PLN przewyższa kwotę (3 127 823,75 PLN), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie.

Stan Prawny:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszwa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018