Suministros - 353046-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Finlandia-Kuopio: Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad

2018/S 154-353046

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Istekki Oy
2292633-0
PL 2000
Kuopio
70601
Finlandia
Persona de contacto: Elina Jaatinen
Teléfono: +358 408080952
Correo electrónico: elina.jaatinen@istekki.fi
Fax: +358 176180999
Código NUTS: FI1

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.istekki.fi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ICMT-palvelut

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Keskeytysilmoitus: Paikannus-, hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän hankinta

II.1.2)Código CPV principal
35120000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena on paikannus-, hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä, jota Istekki Oy tarjoaa asiakkailleen palveluna. Järjestelmän tiedonsiirtomenetelmän ja paikannuksen tulee perustua Bluetooth-teknologiaan ja sen tulee olla soveltuva SOTE-ympäristöön. Hankintaan sisältyy järjestelmän lisäksi asennussuunnittelua, tuki- ja ylläpitopalvelua sekä koulutusta. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) toimittaja.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankinnan kohteena on paikannus-, hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä, jota Istekki Oy tarjoaa asiakkailleen palveluna. Järjestelmän tiedonsiirtomenetelmän ja paikannuksen tulee perustua Bluetooth-teknologiaan ja järjestelmän tulee olla soveltuva SOTE-ympäristöön. Järjestelmä voidaan hankkia kokonaisena tai sen osia voidaan liittää osaksi loppuasiakkaalla jo olemassa olevaa järjestelmää. Istekki Oy tuottaa itse 1. ja 2. tason palvelut loppuasiakkailleen ja hankkii tarvittaessa 3. tason tuki-, ylläpito- ja huoltopalvelut toimittajalta liitteenä olevan tuki- ja ylläpitosopimuksen mukaisin ehdoin. Toimittajan tulee järjestää vähintään seuraavat koulutukset ennen järjestelmän käyttöönottoa Istekille: pääkäyttäjä-, asennus-, huolto- ja ylläpitokoulutus sekä käyttökoulutus. Istekki kouluttaa järjestelmän loppukäyttäjät asiakasorganisaatiossa.

Järjestelmä tullaan lähtökohtaisesti asentamaan Istekin palvelimelle, mutta hankinnassa varataan optio hankkia SaaS-palvelu toimittajalta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 103-235020
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Keskeytysilmoitus: Paikannus-, hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän hankinta

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Tarjouskilpailussa 187947 saatiin kolme (3) tarjousta, jotka kaikki hylättiin tarjouspyynnön vastaisina. Saatujen tarjousten perusteella hankintayksikkö havaitsi, että hankittavien palveluiden sisältöä ei ole kuvattu tarjouspyynnössä tarpeeksi tarkasti ja sen vuoksi tarjouspyyntö on tulkinnanvarainen. Tästä syystä tarjoajien tarjoamat palveluiden hinnat eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Järjestelmä tullaan kilpailuttamaan uudelleen syksyn 2018 aikana.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä. Hankintalain esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Kotimaisen oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514). Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Hankinnan keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin. Hankintayksikkö pitää salassa tarjousasiakirjat julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 24 §:n 1 mom. 17 kohdan nojalla turvatakseen kilpailun toteutumisen tasapuolisesti ja syrjimättömästi uudella tarjouskierroksella. Tarjousasiakirjat voivat sisältää sellaista tietoa, joka on omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin. Asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun asiassa on tehty uusi kilpailutus ja sopimus on allekirjoitettu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018