Szolgáltatások - 353079-2016

11/10/2016    S196

Belgium-Brüsszel: Solar Decathlon Europe versenyek – az eredmények elemzése

2016/S 196-353079

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy, Unit C2
Postai cím: DM24 (rue Demot 24)
Város: Brüsszel
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Orsola Mautone
E-mail: orsola.mautone@ec.europa.eu
Telefon: +32 2-29-53794
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1903
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közigazgatás/energiapolitika-formálás.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Solar Decathlon Europe versenyek – az eredmények elemzése.

Hivatkozási szám: ENER/C2/2016-502.
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázat célja a pályázat meghirdetésének időpontjában lezajlott valamennyi Solar Decathlon Europe verseny eredményével kapcsolatos információk és dokumentumok megszerzése a Solar Decathlon Europe versenyek értékelése és előmozdítása érdekében. Abban az esetben, ha a szolgáltatási szerződés időtartama alatt további Solar Decathlon Europe versenyek megszervezésére kerül sor, az ajánlattevőnek ezekről a versenyekről is biztosítania kell dokumentációt és elemzéseket, amennyiben az utolsó verseny a szolgáltatási szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 18 hónappal kezdődik.

A pályázat eredményeit felhasználják az intelligens városok az Európai Bizottság támogatásával elindított információs rendszeréhez (Smart Cities Information System), amelynek célja az intelligens városokkal és épületekkel kapcsolatos projektek adatainak összegyűjtése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatok teljesítésére a nyertes ajánlattevő irodáiban kerül sor. Az Európai Bizottsággal kötött egyéb megállapodás hiányában a nyertes ajánlattevő és a Bizottság között zajló összes megbeszélést a Bizottság brüsszeli irodáiban kell megtartani.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. munkacsomag: adatok és dokumentáció gyűjtése:

A munkacsomag keretében végrehajtandó fő tevékenységek a következők:

— a Solar Decathlon Europe versenyek eredményeivel és kimeneteleivel kapcsolatos adatok gyűjtése a különböző szakaszokban és időpontokban – a jelentkezéstől a díjak odaítéléséig. Ehhez a Solar Decathlon Europe verseny valamennyi formájának szervezőivel történő szoros együttműködésre van szükség. A versenyekkel kapcsolatos olyan adatok esetében, amelyek szellemi tulajdonjoggal védettek és nem nyilvánosan hozzáférhetőek, a nyertes ajánlattevőnek az ezzel kapcsolatos információkat jelentenie kell az Európai Bizottság felé.

2. munkacsomag: az adatok és a dokumentációk elemzése:

A munkacsomag keretében végrehajtandó fő tevékenységek a következők:

— az eredmények elemzése és összesítése az alábbiak szerint:

• az épület típusa,

• energiateljesítmény,

• a felhasznált anyagok,

• innovatív elemek/szabadalmak,

• költség,

• bármely egyéb releváns elem,

— javaslat megfogalmazása az eredmények struktúrájára vonatkozóan, amely 2 célt szolgál:

• az intelligens városok információs rendszeréhez történő felhasználás: a nyertes ajánlattevő a megfelelő időben felveszi a kapcsolatot az intelligens városok információs rendszerének koordinátorával annak érdekében, hogy közösen meghatározzák az információs igényeket az intelligens városok információs rendszerének jellemzői alapján,

• általános átfogó jelentés készítése: az általános jelentést elektronikus formátumban kell elkészíteni, amelyből ki lehet nyerni a releváns információkat téma/kulcsszó szerint. Az ajánlattevőnek 4 tematikus technikai jelentést kell készítenie, amelyek témáit a pályázat első 12 hónapjában egyezteti az Európai Bizottsággal.

3. munkacsomag: kommunikáció:

A munkacsomag célja a versenyek eredményeinek és kimeneteleinek értékelése és megosztása, valamint az Európai Bizottság által végzett, folyamatban lévő munkákkal történő összekapcsolása. A munkacsomag keretében végrehajtandó fő tevékenységek a következők:

— Az intelligens városi és közösségi megoldásokkal kapcsolatos európai innovációs partnerséggel (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) és annak piacával történő összekapcsolás és az eredmények ezekhez történő felhasználása. Ez a kapcsolat különösen a fenntartható kerületekkel és az épített környezettel kapcsolatos tevékenységklaszter és az ennek keretében zajló kezdeményezések szempontjából fontos, de ez nem korlátozódik erre a csoportra,

— a versenyekben részt vevő legfontosabb épületek tudományos és technikai tartalmával kapcsolatos tájékoztató megbeszélés megtartása az Európai Bizottság számára a szerződés időtartamának lejárta előtt 6 hónappal. Az érintendő tematikus területeket egyeztetni kell az Európai Bizottsággal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Horizont 2020, 2016–2017-es munkaprogram, 10. Biztonságos, tiszta és hatékony energia, egyéb tevékenységek.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési eljárásban való részvételre egyenlő feltételek mellett jogosult a Szerződések hatálya alá tartozó valamennyi természetes és jogi személy és nemzetközi szervezetek is. Szintén nyitott a részvétel az Unióval közbeszerzési különmegállapodást kötött harmadik országok természetes és jogi személyei számára, a megállapodásban meghatározott feltételek szerint. Amennyiben a Kereskedelmi Világszervezeten belül megkötött „kormányzati közbeszerzésről szóló többoldalú megállapodás” érvényes, a pályázati felhívásban való részvétel nyitott az ezen megállapodást ratifikáló országok természetes és jogi személyei számára is, a megállapodásban foglalt feltételek szerint.

Az ajánlattevőnek tekintettel kell lennie a szerződéstervezet rendelkezéseire, amelyek meghatározzák a nyertes ajánlattevő jogait és kötelezettségeit, nevezetesen a kifizetésekre, a szerződés teljesítésére, a titoktartásra, valamint az ellenőrzésekre és az auditokra vonatkozókat.

Az ajánlattevőnek meg kell felelnie az uniós jog, a nemzeti jog, a kollektív megállapodások szerint alkalmazandó környezetvédelmi, társadalmi és munkajogi kötelezettségeknek vagy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv X. mellékletében felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajogi egyezményeknek.

A közös pályázat egy olyan helyzet, amelyben gazdasági szereplők egy csoportja (természetes vagy jogi személy) nyújt be ajánlatot. Közös pályázatokban a csoport tagjain kívül részt vehetnek alvállalkozók is.

Közös pályázat esetén, a csoport valamennyi tagja együttes és egyetemleges felelősséget – azaz pénzügyi és operatív felelősséget – vállal az ajánlatkérő felé a szerződés egészének teljesítéséért. A pályázóknak ugyanakkor ki kell jelölniük a gazdasági szereplők közül egy fő kapcsolattartót (a vezető) az ajánlatkérővel való kapcsolattartás céljára, amely ellátja a szerződés adminisztratív, pénzügyi és operatív irányításával kapcsolatos feladatokat.

Az odaítélést követően az ajánlatkérő vagy a csoport minden egyes tagjával, vagy a tagok által megfelelő módon, képviseleti meghatalmazás útján felhatalmazott, a csoport valamennyi tagja nevében eljáró vezetővel írja alá a szerződést.

Alvállalkozás engedélyezett, azonban a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő felé teljes körű felelősséggel tartozik a szerződés egészének teljesítéséért.

Az ajánlattevők kötelesek meghatározni azokat az alvállalkozókat, amelyek részesedése meghaladja a szerződés 20 %-át, és amelyek kapacitása szükséges a kiválasztási kritérium teljesítéséhez.

A szerződés teljesítése során a pályázatban vagy a kiegészítő alvállalkozási megállapodásban meghatározott alvállalkozók kapcsán bekövetkező bármiféle változást az ajánlatkérőnek előzetesen írásban jóvá kell hagynia.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/11/2016
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/12/2016
Helyi idő: 10:30
Hely:

Energiaügyi Főigazgatóság, rue Demot 24, 3rd floor, room 58, 1040 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők jelen lehetnek a pályázatbontáson, azonban legfeljebb 1 személy képviselheti őket. A pályázatbontás befejeztével a pályázatbontó bizottság elnöke közli az ajánlattevők nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. A ajánlatokban megadott árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2016