Služby - 353079-2016

11/10/2016    S196

Belgicko-Brusel: Súťaž „Solar Decathlon Europe“ – analýza výsledkov

2016/S 196-353079

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy, Unit C2
Poštová adresa: DM24 (rue Demot 24)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Orsola Mautone
E-mail: orsola.mautone@ec.europa.eu
Telefón: +32 2-29-53794
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1903
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: správa/tvorba energetickej politiky.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Súťaž „Solar Decathlon Europe“ – analýza výsledkov.

Referenčné číslo: ENER/C2/2016-502.
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je získať vedomosti a dokumentáciu z výsledkov všetkých súťaží „Solar Decathlon Europe“, ktoré sa uskutočnili v deň uverejnenia tohto obstarávania, s cieľom vyhodnotiť a spropagovať súťaže „Solar Decathlon Europe“. V prípade ďalších súťaží „Solar Decathlon Europe“, ktoré sa budú organizovať počas trvania tohto obstarávania služieb, poskytne uchádzač dokumentáciu a analýzy týchto súťaží – ak posledná súťaž začne aspoň 18 mesiacov pred skončením obstarávania služieb.

Výsledky tohto obstarávania sa použijú v informačnom systéme pre inteligentné mestá, ktorého činnosť sa začala s podporou Európskej komisie, a ktorého cieľom je zber údajov o projektoch zaoberajúcich sa inteligentnými mestami a budovami.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch uchádzača. Všetky stretnutia medzi dodávateľom a Komisiou sa budú konať v priestoroch Komisie v Bruseli, pokiaľ nie je s EK dohodnuté inak.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pracovný balík 1: zber údajov a dokumentácie:

Hlavnou činnosťou tohto pracovného balíka je:

— zber údajov o výsledkoch a výstupoch súťaží „Solar Decathlon Europe“ v rôznych fázach a časoch – od prihlášok až po záverečné ocenenia. To si bude vyžadovať úzku spoluprácu s organizátormi všetkých edícií súťaže „Solar Decathlon Europe“. V prípade údajov zo súťaží, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva a ktoré nie sú verejne prístupné, bude musieť dodávateľ nahlásiť podrobnosti Európskej komisii.

Pracovný balík 2: analýza údajov a dokumentácie:

Hlavnými činnosťami tohto pracovného balíka sú:

— analýza a sumarizácia výsledkov podľa:

• druhu budovy,

• energetickej hospodárnosti,

• použitých materiálov,

• inovačných prvkov/patentu,

• ceny,

• akéhokoľvek iného relevantného prvku,

— návrh štruktúry výsledkov, ktoré budú vyhovovať 2 účelom:

• použitie v informačnom systéme pre inteligentné mestá: úspešný uchádzač bude vo vhodnom čase spolupracovať s koordinátorom informačného systému pre inteligentné mestá s cieľom spoločne určiť informačné požiadavky podľa vlastností informačného systému pre inteligentné mestá,

• príprava všeobecnej komplexnej správy: všeobecná správa bude musieť byť v elektronickej forme, z ktorej sa budú dať získať príslušné informácie podľa témy/kľúčového slova. Od uchádzača sa bude požadovať, aby pripravil 4 tematické technické správy, ktorých témy odsúhlasí Európska komisia v priebehu prvých 12 mesiacov obstarávania.

Pracovný balík 3: komunikácia:

Účelom tohto pracovného balíka je vyhodnotiť výsledky a výstupy súťaží a informovať o nich a spojiť ich s prebiehajúcou činnosťou zo strany Európskej komisie. Hlavnými činnosťami tohto pracovného balíka sú:

— prepojenie a použitie v európskom partnerstve v oblasti inovácií týkajúcich sa inteligentných miest a komunít a jeho trhu. Toto prepojenie je obzvlášť zaujímavé pre súbor opatrení týkajúcich sa udržateľných okresov a zastavaných oblastí a s ním súvisiacich iniciatív, nie je však obmedzené na túto skupinu,

— poskytnutie informačného stretnutia pre Európsku komisiu 6 mesiacov pred skončením obstarávania, ktoré sa bude týkať vedeckého a technického obsahu najrelevantnejších budov v súťažiach. Tematické oblasti, ktoré sa majú zahrnúť, odsúhlasí Európska komisia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Horizont 2020, pracovný program na roky 2016 – 2017, 10. Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, iné opatrenia.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Účasť na tomto verejnom obstarávaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spadajú do rozsahu príslušných dohôd, ako aj pre medzinárodné organizácie. Je tiež otvorená pre všetky fyzické a právnické osoby so sídlom v tretej krajine, ktorá má osobitnú dohodu s Úniou v oblasti verejného obstarávania za podmienok stanovených v takejto dohode. V prípade, že platí multilaterálna dohoda o vládnom obstarávaní uzavretá v rámci Svetovej obchodnej organizácie, účasť v tomto konaní je tiež otvorená aj pre všetky fyzické a právnické osoby so sídlom v krajinách, ktoré ratifikovali túto dohodu, za podmienok, ktoré sú v nej stanovené.

Uchádzač musí brať do úvahy ustanovenia návrhu zmluvy, ktoré určujú práva a povinnosti dodávateľa, najmä v súvislosti s platbami, vykonaním zmluvy, dôvernosťou, kontrolami a auditmi.

Ponuka musí byť v súlade s platnými environmentálnymi, sociálnymi povinnosťami a povinnosťami týkajúcimi sa pracovného práva, ktoré sú stanovené v práve Únie, vo vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych dohodách alebo v príslušných medzinárodných dohovoroch v environmentálnej, sociálnej a pracovnej oblasti, uvedených v prílohe X k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ.

Spoločná ponuka je situáciou, v prípade ktorej ponuku predloží skupina hospodárskych subjektov (fyzické alebo právnické osoby). Spoločné ponuky môžu, okrem členov skupiny, zahŕňať aj subdodávateľov.

V prípade spoločnej ponuky sú všetci členovia tejto skupiny spoločne a nerozdielne zodpovední voči verejnému obstarávateľovi za vykonanie zákazky ako celok, t. j. majú finančnú aj prevádzkovú zodpovednosť. Uchádzači musia však určiť jeden z hospodárskych subjektov ako jediný kontaktný bod (vedúci) pre verejného obstarávateľa v súvislosti s administratívnou a finančnou stránkou a prevádzkovým riadením zákazky.

Po pridelení podpíše verejný obstarávateľ zmluvu buď so všetkými členmi skupiny, alebo s vedúcim v mene všetkých členov skupiny, ktorý bol oprávnený ostatnými členmi prostredníctvom plnej moci.

Subdodávky sú povolené, ale dodávateľ bude niesť plnú zodpovednosť voči verejnému obstarávateľovi za vykonanie zmluvy ako celku.

Od uchádzačov sa požaduje, aby určili subdodávateľov, ktorých podiel na zákazke je vyšší ako 20 %, a ktorých kapacita je nevyhnutná na splnenie kritérií výberu.

Počas vykonávania zmluvy bude zmena akéhokoľvek subdodávateľa určeného v ponuke alebo dodatoční subdodávatelia predmetom predchádzajúceho písomného schválenia zo strany verejného obstarávateľa.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/11/2016
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/12/2016
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Directorate-General for Energy, rue Demot 24, 3rd floor, room 58, 1040 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači sa môžu zúčastniť stretnutia, alebo môžu byť zastúpení najviac 1 osobou. Na konci otváracieho zasadnutia predseda otváracieho výboru uvedie mená uchádzačov a rozhodnutie týkajúce sa prípustnosti každej prijatej ponuky. Ceny uvedené v ponukách nebudú oznámené.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/09/2016