A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 353127-2016

11/10/2016    S196

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 196-353127

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Telefon: +36 14714291
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 116. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 75-16-2645
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212225 Sportcsarnok építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs közigazgatási területén található 23998/2 és 23998/5 helyrajzi számú ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Az 1088/2014. (II.28.) Korm. határozat rögzítette a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítására vonatkozó feladatokat. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II.28.) Korm. rendelet a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítását kiemelt jelentőségű közigazgatási üggyé nyilvánította. Ennek keretében az ajánlatkérő az alábbi feladatokat várja el az ajánlattevőtől:

a) A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;

b) A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

a) sportcsarnok:

— beépített alapterület (Brutto): 3850,25 m²,

— építménymagasság: 8,69 m.

Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: Az épület keleti oldalán 424 fős fix lelátó kerül elhelyezésre, a csarnok északi és déli hosszoldalán mobil lelátók, oldalanként 448 fős, összesen 1320 férőhelyes kivitelben. A sportcsarnokot sportpadlóval kell ellátni (2 205 nm);

b) kollégium és kiszolgáló létesítmény (tantermek és étterem)

— beépített alapterület (Bruttó): 1 868,99 m²,

— összes nettó terület teraszok nélkül: 1 527,89 m²,

— összes nettó terület teraszokkal együtt: 1 817,49 m²,

— építménymagasság: 3,04 m.

Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: A kollégium 32 db 2 fős kollégiumi szobából, ebből 4 db mozgáskorlátozottak számára használhatóan kialakított szobaegységből, továbbá 2 betegszobából, 2 db apartmanból, tanári pihenőből és vendégszobából áll. Az étterem az első, keleti épületszárnyban helyezkedik el.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A felhívás II.2.5) pontjában az 1. értékelési szempont az Ár, mely alatt a tartalékkeret nélküli, Egyösszegű nettó vállalkozói díj értendő.

2) A felhívás II.2.6) pontjának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

3) A felhívás II.2.7) pontjában megadott 365 nap naptári napokban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (1) bek.-re figyelemmel ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

Ajánlattevőnek a 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § i) pont ib) és ic), illetve a 10. § g) gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 69. § (4) és (9) bek. alapján ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében igazolások benyújtására. Irányadó a 321/2015. Korm. rend. 8–9. §, illetve 10–11. § előírásai.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6–7. §-aiban és a 12–16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani, az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozói nem rendelkeznek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással (kivonattal) vagy egyéb igazolással vagy nyilatkozattal, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, továbbá az ajánlattevő vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. § (1) bek. a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni.

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított -, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési tevékenység) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.

Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az üzemi (üzleti) eredménye a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évből legfeljebb csak 1 évben volt negatív, valamint amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri összesen a nettó 1 200 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladását (felhívás VI.5. pontja) megelőző 3 lezárt üzleti évben

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a nettó 1 700 000 000 HUF-ot,

— építőipari kivitelezési tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele elérte a nettó 1 200 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész C-D. pontjában feltüntetni.

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, új épület építése és sportcsarnok épület építése tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az igazolás(ok)at legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe;

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe;

c) a teljesítés helye;

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal);

e) a teljesítés befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel);

f) referenciaszerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes összege (HUF-ban);

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban).

Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás VI. 5. pontja) megelőző 60 hónapban került sor.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, új épület építése és sportcsarnok épület építése tárgyú, a szerződést kötő másik fél által kiállított (321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolásokat:

a) legalább 1 darab, legalább 1 126 m² bruttó alapterületen végzett, új épület építésére vonatkozó referencia, ahol az ellenszolgáltatás összege összesen elérte legalább a nettó 215 000 000 HUF összeget, valamint a megvalósítás tartalmazott legalább 1 darab konyha vagy étterem kialakítást;

b) legalább 1 darab, legalább 1 900 m² bruttó alapterületen végzett, új sportcsarnok építésére vonatkozó legalább nettó 912 000 000 HUF értékű referencia, amely tartalmazott legalább 950 m² sportpadló fektetést, 300 fős fix lelátó kivitelezést, 800 fős mobil lelátó (teleszkópos tribün) kivitelezést.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referencia követelményeket nem kötelező egy szerződésből teljesíteni.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

a) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik;

b) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” építménygépészeti szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik;

c) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” építményvillamossági szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik;

d) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakembert, aki építőipari kivitelezések munkavédelmi irányításának vezetésében, legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;

e) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, minőségbiztosításért felelős szakembert.

1 szakember csak egy pozícióra [M2)a-M2)e] jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszert, vagy ezzel egyenértékű rendszerét, vagy az ISO 14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett környezetvédelmi vezetési rendszert a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani, erről az ajánlatban nyilatkozni kell.

Szerződést megerősítő biztosítékok: jótállási és teljesítési biztosíték. Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási. Részletek a szerződéstervezetben.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 8 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a) 2013. évi V. törvény 6:130. §, 6:155. §;

b) 2003. évi XCII. törvény 36/A. §;

c) 2015. évi CXLIII. törvény 135. §;

d) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30–32. §,

e) 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68. §-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.

2) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 27.10.2016. (csütörtök) 13:00 óra. Találkozás helye: Polgármesteri Hivatal, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban, a 65. § (7) bekezdés,a 66. § (4) és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, továbbá csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést, projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv), fenntarthatósági tervet.

5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 1–100 pont.

Az 1. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

A 2. értékelési szempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor, a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenntarthatósági terv a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172.

8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).

10) A Nyertes Ajánlattevőnek legalább 1 500 000 000 HUF/kárév és 900 000 000 HUF/káresemény kárkifizetési limit összegű, saját névre szóló építőipari szakmai felelősségbiztosítást(építésbiztosítást) kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie a szerződés időtartamára.

11) Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt – figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

12) Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-ra.

Az információk további pontjait a dokumentáció tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2016