Suministros - 353143-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Rybnik: Material médico fungible

2018/S 154-353143

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
272780323
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polonia
Persona de contacto: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Teléfono: +48 324291226/87/88
Correo electrónico: zp@szpital.rybnik.pl
Fax: +48 324291225
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.rybnik.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Número de referencia: LAS-250-PN/73-2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”). Umowa w sprawie niniejszego zamówienia nie została zawarta, ponieważ do postępowania nie złożono żadnej oferty.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Procedura przyspieszona.

Uzasadnienie: Przedmiotowe postępowanie obejmuje asortyment na bieżące potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej, który ujęty był – jako pakiet nr 11 – w postępowaniu przetargowym nr LAS-65-PN/25-2018 i pakiet ten został unieważniony ze względu na brak ofert. Zgodnie z informacją we wniosku tryb przyspieszony procedury unijnej jest konieczny ze względu na pilną potrzebę dostępu do asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jako asortymentu niezbędnego do wykonywania badań obrazowych u pacjentów hospitalizowanych. W związku z tym, że obecne postępowanie jest drugim postępowaniem na ten sam asortyment (pierwsze w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione – brak ofert), a także ze względu na konieczność jak najszybszego udzielenia zamówienia zdecydowano przeprowadzić procedurę unijną z terminem skróconym. Biorąc pod uwagę kwestie dotyczące terminu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego z ogłoszeniem w UPUE (kolejne 40 dni) - konieczność skrócenia terminu składania i otwarcia ofert do 15 dni na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych jest zasadne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 3 300,00 PLN

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Przedmiotowe postępowanie obejmuje asortyment na bieżące potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej, który ujęty był – jako pakiet nr 11 – w postępowaniu przetargowym nr LAS-65-PN/25-2018 i pakiet ten został unieważniony ze względu na brak ofert. Zgodnie z informacją we wniosku tryb przyspieszony procedury unijnej jest konieczny ze względu na pilną potrzebę dostępu do asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jako asortymentu niezbędnego do wykonywania badań obrazowych u pacjentów hospitalizowanych. W związku z tym, że obecne postępowanie jest drugim postępowaniem na ten sam asortyment (pierwsze w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione – brak ofert), a także ze względu na konieczność jak najszybszego udzielenia zamówienia zdecydowano przeprowadzić procedurę unijną z terminem skróconym. (Pełne uzasadnienie dot. proc. przyspieszonej zawarto w pkt. II.2.4 ze względu na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu).

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 142-324150
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty - należy dołączyć następujące oświadczenia: JEDZ (w wersji elektronicznej) wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji.

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

1.3. na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1 do oferty - dołączyć JEDZ (w wersji elektronicznej) - wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji,2.2 na wezwanie - (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) –nie dot. ze względu na brak wymogu dot. spełn. war. udziału w postępow.3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 dopuszczenia do obrotu,

3.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - katalogi firmowe, lub inne dokumenty (ulotki, instrukcje obsługi, etykiety handlowe itp) potwierdzające wymagane parametry produktów, które mają zostać dostarczone;

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.

Załącznikami do oferty są:

1. Formularz oferty,

1.1. Formularz cenowy,

2. JEDZ3. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dokumentów zawarte są w specyfikacji.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna na adres email: jedz@szpital.rybnik.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdziale I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018