Suministros - 353151-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Partes, accesorios y suministros para ordenadores

2018/S 154-353151

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polonia
Persona de contacto: Marek Bocian, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115 I piętro
Correo electrónico: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ug.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia Publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Gdańskiego

Número de referencia: A120-211-96/18/MB
II.1.2)Código CPV principal
30237000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 136 913.30 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejscem dostawy sprzętu będą jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego z terenu Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz Borucina, Górek Wschodnich i Helu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć dokonywanie etapami zamówień cząstkowych składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu zamówień wewnętrznych, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji, ale nie później niż następnego dnia roboczego*.

Dostawa sprzętu będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówiona dostawa winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż określony w rozdziale IV SIWZ.

Zamawiający uważać będzie dostawę za zrealizowaną, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w zamówieniu częściowym zostaną dostarczone w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i miejsca dostawy wskazanego w zamówieniu częściowym.

Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 13 pkt. 2) umowy.

Za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy* następujący po dniu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez Wykonawcę.

* Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego.

Sprzęt musi być:

1)fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, wyprodukowany nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od daty złożenia zamówienia; wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych,

2)dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3)oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.),

4)w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203 z późn. zm.) ma posiadać:

a)dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;

b)dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;

c)umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

— zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

Gwarancja na sprzęt wymieniony w załączniku 1a do SIWZ – 12 miesięcy z zastrzeżeniem okresu gwarancji na pamięci i dyski, które stanowią jedno z kryteriów oceny ofert (opisane w rozdziale XIV SIWZ).

Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów.

15. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana

W załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji sprzętu, są to ilości prognozowane (szacunkowe) nie wiążące dla Zamawiającego i mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena oferty / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin realizacji zamówienia cząstkowego / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji na pamięci / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji na dyski / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie o 20 % wartości brutto zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej ceny zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 112-254469
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Gdańskiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Axel Computer Sp. z o.o.
ul. Chodowieckiego 5
Gdańsk
80-208
Polonia
Código NUTS: PL633
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 143 328.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 136 913.30 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szczegóły dotyczące formy złożenia oświadczenia JEDZ zawarte są w rozdziale VIII pkt 4 - 6 SIWZ.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

1)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.

b)Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

d)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1764 z późn. zm.).

e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. c) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp*.

g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

h)posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

i)nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Z uwagi na brak miejsca pozostałe zapisy zawarte są w pkt 13 rozdziału XX SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018