The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 35316-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2022/S 015-035316

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Seweryn Morgiewicz
E-mail: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl
Tel.: +48 225055494
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Fundusz celowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Numer referencyjny: ZP/17/21
II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

- Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR

- Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 129 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie:

1.1. Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 12 miesięcy, od dnia 27.09.2022 r. do dnia 26.09.2023 r.

1.2. Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 26.09.2023 r. w ramach maksymalnego limitu 91 200 Roboczogodzin.

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się także:

2.1. udzielić Zamawiającemu gwarancji, na warunkach szczegółowo opisanych w Umowie;

2.2. przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wytworzonych lub dostarczonych podczas realizacji niniejszego zamówienia Produktów na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w Umowie;

2.3. zapewnić Zamawiającemu licencje na korzystanie z Produktów wskazanych w Umowie, na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w Umowie;

2.4. wykonać inne zobowiązania na rzecz Zamawiającego określone w Umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-472300
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/17/21
Nazwa:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SOFTIQ Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Robotnicza 2
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SOFTMAN S.A.
Adres pocztowy: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 5F
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 129 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:

(podać uzasadnienie faktyczne i prawne)

W celu zapewnienia asysty technicznej i konserwacji, a także modyfikacji i rozwoju SODiR zostało przeprowadzone w 2018 roku postępowanie o udzielenie zamówienia o numerze ZP/24/18 zakończone zawarciem umowy nr 2019/09/942 z dnia 27.09.2019 r.

W postępowaniu ZP/24/18, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) tj. do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia podstawowego było:

• świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu SODiR;

• realizacja usług modyfikacji i rozwoju systemu SODiR.

Informacja o możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp powyższym została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 139-317812 w DUUE opublikowanym w dniu 19.09.2018 r. oraz w pkt 6 Rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji – nr postępowania ZP/24/18.

Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 27.09.2019 r. na podstawie umowy nr 2019/09/942 zawartej z Konsorcjum firm tj. firmą SOFTIQ Sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą w Gliwicach, ul. Robotnicza 2 (44-100 Gliwice) oraz firmą SOFTMAN S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 5F, (05-500 Piaseczno). Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 17 886 178, 86 zł netto, natomiast zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostało ustalone na kwotę 8 943 089,43 zł netto (50% wartości zamówienia podstawowego) i została uwzględniona w łącznej wartości szacunkowej udzielanego zamówienia, tj. w kwocie 26 829 268,29 zł netto.

2. Przesłanka wskazana w pkt 1 powyżej odnosi się do przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki przewidzianej w dzisiaj nieobowiązującej już ustawie Prawo zamówień publicznych. Jednak z uwagi na:

− informację zawartą na stronie internetowej (https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/jezeli-zamawiajacy-wszczal-postepowanie-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-przed-01.01.2021-r.,-a-w-siwz-przewidzial-zamowienia,-o-ktorych-mowa-w-art.-67-ust.-1-pkt-6,-przewidzial-je-rowniez-przy-szacowaniu-wartosci,-czy-moze-skorzystac-z-prawa-do-i ) Urzędu Zamówień Publicznych o treści: „Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej zwanej: „nową ustawą Pzp”, znajdują zastosowanie w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczynanych po dniu 31 grudnia 2020 r., w tym także w trybie zamówienia z wolnej ręki. W przypadku zatem postępowań wszczynanych po dniu wejścia w życie nowej ustawy Pzp, zamawiający będzie uprawniony do udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, o ile spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Stosownie do treści tego przepisu zamawiający może skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Powyższy przepis znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do sytuacji, w których postępowanie obejmujące zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 92 ust.2 przepisów wprowadzających ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. "Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dział IX Środki Ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022