Services - 35317-2022

21/01/2022    S15

Poland-Otwock: Waste-tip management services

2022/S 015-035317

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Otwock
National registration number: 5321007014
Postal address: ul. Armii Krajowej 5
Town: Otwock
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-400
Country: Poland
Contact person: Jacek Dąbrowski
E-mail: jdabrowski@otwock.pl
Telephone: +48 227792001
Fax: +48 227794225
Internet address(es):
Main address: https://otwock.ezamawiajacy.pl/
Address of the buyer profile: www.bip.otwock.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Otwocka.

Reference number: WZP.271.57.2021
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129, dalej ustawy PZP) - w związku z umową nr WOŚ.7031.4.2021 z dnia 16.02.2021 r., zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego numer WZP.271.46.2019 o nazwie: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Otwocka”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 183 345.78 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Otwock

II.2.4)Description of the procurement:

załącznik A

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Otwocka.

1. Zamawiający: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka

2. Rodzaj zamówienia: Usługi

3. Przedmiot zamówienia:

3.1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Otwocka.

4. Zakres i opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiot zamówienia:

4.1.1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Otwocka.

4.1.2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej został szczegółowo określony w niniejszym wniosku i projekcie umowy.

4.2. Wykaz usług

4.2.1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów sklasyfikowanych kodami (wskazanych w Tabeli 1.)

Tab. 1. Odpady objęte odbiorem i zagospodarowaniem

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

1. Odpady niesegregowane (zmieszane) lub pozostałości po sortowaniu 20 03 01

15 01 06

2. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07

3. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 20 01 08, 20 02 01

4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36, 20 01 23, 20 01 35,

5. Szkło 20 01 02, 15 01 07,

6. Papier i tektura 20 01 01, 15 01 01,

7. Tworzywa sztuczne wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05,

4.2.2. Aktualizacji nieruchomości zamieszkałych

4.2.3. Opracowania stałego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,

4.2.4. Dostarczenia stałego harmonogramu do wszystkich nieruchomości, w tym wielokalowych (na okres 01.01.2022 – 30.06.2023) wraz z harmonogramem mycia pojemników (w terminie do 31.12.2021 r.).

4.2.5. Dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych do Siedziby Zamawiającego (w terminie do 31.12.2021 r.).

4.2.6. Dostarczania worków na odpady, o których mowa w pkt. 8.7 do wszystkich nieruchomości i siedziby zamawiającego.

4.2.7. W miesiącu styczniu oraz lutym do odbioru i zagospodarowania choinek świątecznych wystawianych przez mieszkańców w całości, sprzed posesji lub PGO z zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej

5. Oświadczenia wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888), prowadzonego przez Prezydenta Miasta Otwocka;

2) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779.);

3) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, prowadzonego przez Marszałka województwa w zakresie transportu odpadów;

4) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonego przez Marszałka województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile zezwolenie, o którym mowa w pkt. 2) nie obejmuje zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) zawartą umowę z Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po sortowaniu, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, o ile nie jest właścicielem przedmiotowej instalacji.

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, obowiązującej w Urzędzie Miasta Otwocka, stanowiącej załącznik do umowy

6. Obowiązki Wykonawcy

6.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania (...)

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 245-607764
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PreZero Service Centrum Sp.zo.o.
National registration number: 7750000516
Town: Kutno
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 99-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 550 037.34 EUR
Total value of the contract/lot: 2 083 333.33 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Stosownie do działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022