Suministros - 353171-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Ordenadores portátiles

2018/S 154-353171

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 121-275358)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gdański Uniwersytet Medyczny
pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polonia
Persona de contacto: Dagmara Żukowska
Teléfono: +48 583491223
Correo electrónico: dagmara.zukowska@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gumed.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa laptopów, monitora interaktywnego i kamery cyfrowej

Número de referencia: ZP/62/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów, monitora interaktywnego i kamery cyfrowej w ramach projektu: „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

• pakiet 1 – laptopy – 31 szt.

• pakiet 2 – monitor interaktywny i kamera cyfrowa – 1 kpl.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz

Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 121-275358

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2018 .r

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2018 r.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 09/08/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 09/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: