Suministros - 353173-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gniezno: Equipo de red

2018/S 154-353173

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 123-278938)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Gniezno
62-200
Polonia
Persona de contacto: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Teléfono: +48 614240720
Correo electrónico: starostwo@powiat-gniezno.pl
Fax: +48 614240741
Código NUTS: PL418

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiat-gniezno.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jed. p.

Número de referencia: ZG.272.18.2018
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

1. Zakup licencji na wdrożenie e-usług, licencji bazodanowych oraz dostępowych.

2. Wdrożenie licencji – usługi informatyczne.

3. Zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania e-usług.

4. Szkolenia z obsługi systemów świadczących e-usługi dla pracowników Starostwa i jednostek podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres Gwarancji i Asysty Technicznej – 48 m-cy (lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą) od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. (Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji nie dotyczy sprzętu dla którego opisano krótszy termin gwarancji wskazany w OPZ). Zamawiający, z uwagi na charakter wszystkich wykonywanych usług w ramach zamówienia, które nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 123-278938

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

b) 2 specjalistami ds. testów spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów informatycznych, brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej oraz posiada co najmniej jeden z następujących certyfikatów: CISSP, CISM, CISA, CRISC, OSCP, CEH, ITIL Foundation, ITIL Intermediate in Contunual Service Improvement, ITIL Expert, Togaf 8 Certified;

Léase:

b) 2 specjalistami ds. testów spełniającymi następujące wymagania każdy: każdy specjalista brał udział w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej oraz posiada certyfikat testera np. ISTQB na poziomie foundation lub wyższy lub równoważny;

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 09/08/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 09/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: