Supplies - 353183-2021

13/07/2021    S133

Belgium-Bruges: Laboratory reagents

2021/S 133-353183

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Postal address: Sint-Lucaslaan 29
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8310
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Nina Porwolik
E-mail: Nina.Porwolik@stlucas.be
Telephone: +32 50365430
Fax: +32 50365426
Internet address(es):
Main address: www.stlucas.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/116/VF/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop laboratoriumapparatuur voor urineanalyse en raamovereenkomst voor reagentia en verbruiksgoederen

Reference number: 2021/022/npor
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33100000 Medical equipments
33124110 Diagnostic systems
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge.

II.2.4)Description of the procurement:

Voorwerp van deze opdracht betreft het verwerven en de implementatie van laboratoriumapparatuur voor urineanalyse, en de toestel gebonden verbruiksgoederen en reagentia. De opleiding van de betrokken zorgprofessionals en een aangepast onderhoudscontract en support na de ingebruikname maken eveneens deel uit van deze opdracht.

De apparaten en toebehoren verbeteren de kwaliteit van de urine analyse door een combinatie van biochemische analyse van urine strips en morfologische analyse van cellen en deeltjes via flowcytometrische technieken, kleurstofbindingstechnieken, digitale microscopie of een combinatie hiervan. Het doel is het bekomen van een significante reductie van het aantal microscopische reviews van urinesedimenten door de medisch laboratoriumtechnologen.

De inschrijving houdt een werkende oplossing in -toestellen inclusief toebehoren, accessoires e.d. zodat het eerste gebruik veilig conform de planning kan plaatsvinden- en die mee kan evolueren met toekomstige ontwikkelingen in de markt.

De opdrachtnemer biedt een oplossing op maat volgens de behoefte en de beschikbare ruimte van de aanbestedende overheid.

De opdracht bestaat uit één (1) perceel en wordt aan één (1) leverancier gegund. Dit om de optimale compatibiliteit en werking alsook de service na verkoop van het systeem te waarborgen.

Het contract wordt gesloten voor een periode van acht jaar met de mogelijkheid tweemaal te verlengen met respectievelijk twee jaar + twee jaar. Een mogelijke verlenging zal niet stilzwijgend gebeuren maar wordt expliciet door de aanbestedende overheid meegedeeld. De aanbestedende overheid behoudt zich tijdens de looptijd van het contract de mogelijkheid om -binnen het kader van innovatie- een vervanging van de analytische toestellen met de gekozen inschrijver te onderhandelen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de aangeboden oplossing / Weighting: 42
Quality criterion - Name: Dienst na verkoop / Weighting: 8
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Zie selectiecriteria.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een passende bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011;

2. om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de

Normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Volgende scores zijn mogelijk: score omschrijving: — A zeer laag risico, — B laag risico, — C gemiddeld risico, — D hoog risico, — E geen score. Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via: https://www.creditsafe.be/

3. een verklaring toevoegen betreffende de totale omzet én betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

4. verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsrisico’s;

5. verzekering voor arbeidsongevallen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een passende bankverklaring;

2. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient A, B of C te zijn. Kandidaten die in dit kader gebruik wensen te maken van de financiële draagkracht van een andere entiteit dienen de verbintenis die deze entiteit aan de kandidaat bindt voor te leggen, een UEA van deze entiteit in te dienen en te bewijzen dat deze entiteit voldoet aan het toegangsrecht;

3. De totale gemiddelde jaaromzet dient op zijn minst 100 000 EUR exclusief btw te zijn;

4. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s met opgave van het gedekte bedrag;

5. Bewijs van verzekering tegen arbeidsongevallen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst die minimum 3 referenties omvat voor leveringen van analytische systemen voor urineanalyse. De leveringen en installaties dienen gebeurd te zijn in opdracht van een laboratorium voor klinische biologie in het land van de entiteit van het inschrijvend bedrijf en verricht gedurende de afgelopen 5 jaar te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de inschrijver.

2. De kandidaat-inschrijver bezorgt een beschrijving van zijn logistieke organisatie die minstens vermeldt:

— samenstelling, bereikbaarheid en locatie van de commerciële binnendienst die instaat voor verwerking bestellingen, facturatie en klachtenbehandeling

— samenstelling van zijn organisatie voor applicatie support en technische support (onderhoud, herstellingen, ...)

— locatie van de productiesites van apparatuur, wisselstukken, reagentia en verbruiksmaterialen

— locatie van magazijnen en frequentie van aanlevering van wisselstukken, reagentia en verbruiksmaterialen naar Brugge

3. De inschrijver dient aan te tonen dat hij over de middelen beschikt / zal beschikken voor een Nederlandstalige support bij de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en voor de technische support/dienst na verkoop van dit project.

4. Opgave van alle behaalde kwaliteitscertificaten, met opgave van het domein waarin ze zijn uitgereikt en hun geldigheidsdatum.

5. Ondersteuning en beschikbaarheid gedurende de looptijd van het contract

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Aanleveren van de referentielijst en attesten zoals omschreven.

Uit de attesten dient te blijken dat de inschrijver in staat was om een toestel volgens de vereisten van het betrekkend laboratorium te leveren, installeren, te valideren en te koppelen aan het LIS.

2. Beschrijvend document

3. Alle communicatie in elke fase van de opdracht dient in het Nederlands kunnen gevoerd worden. De inschrijver dient hiervoor aan te tonen hoe hij dit zal organiseren bv. door het aantal Nederlandstalige medewerkers op te geven etc.

4. Lijst bezorgen van alle certificaten waarvan desgewenst door de aanbesteder ook kopie kan worden opgevraagd bij de kandidaat inschrijver

5. De kandidaat inschrijver beschrijft zijn rechten op de aangeboden producten en hoe hij de langdurige samenwerking / beschikbaarheid van de producten en diensten kan garanderen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 24/08/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van Eerste Aanleg
Postal address: Kazernevest 3
Town: Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2021