Suministros - 353225-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Rumanía-Târgoviște: Agentes antineoplásicos

2018/S 154-353225

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 149-340689)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Romania
Str. Vladimirescu Tudor nr. 48
Târgoviște
130095
Rumania
Persona de contacto: Mihaela Pîrvu
Teléfono: +40 245212113
Correo electrónico: spt_tgv@yahoo.com
Fax: +40 245210509
Código NUTS: RO313

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://spitaldb.ro/

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru de furnizare medicamente PN3 — Oncologie — Pertuzumabum 420 mg

Número de referencia: 14747
II.1.2)Código CPV principal
33652100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia medicamentelor untilizate In cadrul programului national PN3 Oncologie, necesare desfasurarii in bune conditii a actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10 zi inainte de termenul stabilit in Anuntul de paricipare pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 149-340689

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Titlu:
En lugar de:

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14747

Léase:

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4206845_2018_PAAPD1026751.

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Descriere succintă:
En lugar de:

Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia medicamentelor untilizate In cadrul programului national PN3 Oncologie, necesare desfasurarii in bune conditii a actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10 zi inainte de termenul stabilit in Anuntul de paricipare pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13

Léase:

Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia medicamentelor untilizate In cadrul programului national PN3 Oncologie, necesare desfasurarii in bune conditii a actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 160–161 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru raspunsul autoritatii contractante la clarificari este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile.

Número de apartado: VI.4.3
Localización del texto que se va a modificar: Procedura de contestare
En lugar de:
Léase:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Art III.1.6 se modifica: III.1.6.a) Garantie de participare: Cuantum garantie de participare: 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 1 946,21 RON (a se vedea in Fisa de Date), valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Garanta de participare se constituie conform art. 36 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Indiferent de forma de constituire a garantiei de participare, aceasta se va incarca in SEAP (cu semnatura electronica extinsa), pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Se constituie prin virament bancar cu OP in contul: RO45TREZ2715006XXX005629 –Trezoreria Targoviste, cod fiscal 4206845 sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari in conditiile legii. In cazul depunerii in numerar acesta se va face la caseria unitatii in conformitate cu art. 36(6)din HG 395/2016. In conformitate cu prevederile legale, garantia de participare se va executa neconditionat si irevocabil, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. Atentie: garantia de participare se va incarca in SEAP si va purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.

Art IV.1.3 se modifica IV.1.3: Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii: Contractele subsecvente se vor atribui lunar. Perioadele estimate privind incheierea contractelor subsecvente se regasesc in Caietul de sarcini.

Art. IV.4.1 se modifica IV.4.1: Modul de prezentare al propunerii tehnice. Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din caietul de sarcini. In cadrul propunerii tehnice operatorii economici vor prezenta: Declaratie pe propria raspundere ca produsele livrate vor avea o perioada de valabilitate de cel putin 12 luni (un an) de la data livrarii. Propunerea tehnica se întocmeste astfel încât procesul de evaluare si informatiile cuprinse în aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Pentru intocmirea propunerii tehnice se va completa formularul Anexa 3.(Formularul se regaseste inserat in fisierul „Modele de formulare”).

Nota: Specificatiile, caracteristicile tehnice mentionate in Caietul de Sarcini reprezinta cerinte minimale. Ofertele care nu vor intruni cerintele minime vor fi respinse, fiind considerate neconforme. Atentie: propunerea tehnica se va incarca in SEAP si va purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.

II.3 se modifica: II.3 Ajustarea pretului contractului. Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:ajustarea (actualizarea) pretului se va face direct proportional cu modificarile survenite in (CANAMED), catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România — furnizorul are obligatia de a notifica in scris autoritatea contractanta in timp util legatura cu modificarea pretului. Ajustarea (actualizarea) pretului acordului-cadru va presupune atât posibilitatea majorarii pretului cât si a diminuarii acestuia — formula care va sta la baza recalcularii preturilor este urmatoarea: PN = PV x PmaxAC/PmaxIC unde: PN = Pretul nou (actualizat); PV = Pretul initial (care nu mai poate fi mentinut); PmaxIC = pret maximal publicat in CANAMED la data limita de depunere a ofertelor; PmaxAC = pret maximal publicat in CANAMED la data solicitarii de actualizare. Pentru produsele care nu se regasesc in CANAMED, pretul va fi mentinut ferm pe toata durata de valabilitate a acordului cadru. Pentru medicamentele aflate de lista C2, pretul nu va putea depasi valoarea decontata in aceasta lista. In cazul modificarii valorilor din Lista C2 pe durata acordului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro