Suministros - 353226-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Material médico fungible

2018/S 154-353226

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 139-317610)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn
10-082
Polonia
Persona de contacto: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, Zbigniew Skorupski
Teléfono: +48 895245380
Correo electrónico: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Fax: +48 895245380
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://szpital.uwm.edu.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://szpital.uwm.edu.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych

Número de referencia: 16/2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego jednorazowych wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne zadania – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy.

2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, posiadać aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub być dopuszczony do obrotu i używania na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 139-317610

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: V.1
Lote nº: 58
Localización del texto que se va a modificar: Udzielenie zamówienia
En lugar de:

Zamówienie nr: 58

Część nr: 58

Nazwa:

Zadanie 58.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

20/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Aero – Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40

Warszawa

00-924

Polska

Kod NUTS: PL91

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 872.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 960.00 PLN

Léase:

Część nr: 58

Nazwa:

Zadanie 58.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Wykonawca odmówił podpisania umowy.

VII.2)Otras informaciones adicionales: