Suministros - 353235-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Estonia-Tartu: Camisetas y camisas

2018/S 154-353235

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 149-340840)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Tartu Ülikool
74001073
Ülikooli 18
Tartu
50090
Estonia
Persona de contacto: Kerli Tamberg
Teléfono: +372 7375138
Correo electrónico: kerli.tamberg@ut.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.ut.ee

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Tartu Ülikoolile logoga meenete ostmine

Número de referencia: 199942
II.1.2)Código CPV principal
18330000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Soovime sõlmida 12 kuuks raamlepingu Tartu Ülikoolile logoga meenete ostmiseks kuni viie (5) majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga vastavalt lisas 7 esitatud raamlepingu kavandile.

Hanke objekt on meenete ostmine koos nende kujundamisega hankija poolt nõutud viisil – logode pealetrükkimine (erinevad trükimeetodid), graveerimine, muu individuaalne kujundamine. Hankija ostab tooteid vastavalt vajadusele. Raamlepingu raames tellitavate toodete täpne kogus, sortiment ja tellimuste kogused ei ole seotud ainult lisas 1 toodud nimistu ja tabeliga, hankida võidakse ka muid tooteid tingimusel, et need on mõistlikult tõlgendatavad meenetena ja nende hankimine raamlepingu raames ei moonuta hangitavate asjade ja teenuste olemust.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 149-340840

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Majanduslik ja finantsseisund
En lugar de:

1. Pakkuja viimase 3 (kolme) majandusaasta (lõppenud ja kinnitatud majandusaasta aruandega) netokäive peab olema olnud igal aastal vähemalt 150 000 (sada viiskümmend tuhat) EUR. Pakkuja esitab netokäibed aastate lõikes vastavalt HD lisa 6 hankepassile (IV osa alajaotus B „Üldine aastakäive“).

Léase:

1. Pakkuja viimase 3 (kolme) majandusaasta (lõppenud ja kinnitatud majandusaasta aruandega) netokäive peab olema olnud igal aastal vähemalt 100 000 (sada tuhat) EUR. Pakkuja esitab netokäibed aastate lõikes vastavalt HD lisa 6 hankepassile (IV osa alajaotus B „Üldine aastakäive“).

VII.2)Otras informaciones adicionales: