Obras - 353259-2020

Submission deadline has been amended by:  448735-2020
28/07/2020    S144

Polonia-Gliwice: Trabajos de construcción

2020/S 144-353259

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Número de identificación fiscal: ZDM.26.20.2020
Dirección postal: ul. Płowiecka 31
Localidad: Gliwice
Código NUTS: PL229 Gliwicki
Código postal: 44-121
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Latta
Correo electrónico: latta_j@zdm.gliwice.eu
Teléfono: +48 323008634
Fax: +48 323008699
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)

Número de referencia: ZDM.26.20.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego obejmująca następujące ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233200 Trabajos diversos de pavimentación
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45233123 Trabajos de construcción de carreteras secundarias
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45223500 Estructuras de hormigón armado
45233293 Instalación de mobiliario urbano
45112710 Trabajos de paisajismo en zonas verdes
71421000 Servicios de jardinería paisajística
77000000 Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas
77211400 Servicios de tala de árboles
77340000 Poda de árboles y setos
77211200 Transporte de madera en el interior del bosque
45233250 Trabajos de pavimentación, excepto carreteras
45320000 Trabajos de aislamiento
45421160 Trabajos de cerrajería y carpintería metálica
45231000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
45316100 Instalación de equipo de alumbrado exterior
45317300 Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución eléctrica
45231100 Trabajos generales de construcción de tuberías
45231200 Trabajos de construcción de oleoductos y gasoductos
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45230000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45312000 Instalación de sistemas de alarma y antenas
32581000 Equipo de comunicación de datos
45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables
45316000 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización
45233290 Instalación de señales de tráfico
45233150 Trabajos destinados a la restricción del tráfico
45262310 Trabajos con hormigón armado
45262300 Trabajos de hormigonado
45430000 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes
45421100 Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos
45112000 Trabajos de excavación y movimiento de tierras
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45331210 Trabajos de instalación de ventilación
45330000 Trabajos de fontanería
45232200 Obras auxiliares para líneas de conducción eléctrica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229 Gliwicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gliwice

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego obejmująca następujące ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:

— dokumentacjach projektowych (projektach budowlanych i projektach wykonawczych),

— specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

— załączniku pn.: Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn: Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,

— załączniku pn.: Wytyczne do przygotowania i wprowadzenia zmian organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

— wzorze umowy o treści załącznika do SIWZ oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: doświadczenie zawodowe osoby, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku kierownika budowy / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: doświadczenie zawodowe osoby, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi e specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika robot instalacyjnych / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 200 000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy zł 00/100).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd w sprawie dokumentów: Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów

Szczegółowe informacje co do wymagań są zawarte w SIWZ oraz na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył realizację co najmniej:

1. Dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lub ulic w klasie technicznej min. Z (zbiorcza) i długości co najmniej 1000 m każde, o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto każde.

2. Jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 500 metrów z rur o średnicy nie mniejszej niż DN 250 mm.

3. Jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego na odcinku o długości co najmniej 500 metrów.

4. Jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych

W zakresie ułożenia nawierzchni z elementów granitowych na placach o powierzchni min. 500 m2 lub drogi z kostki granitowej o długości min. 500 metrów.

Roboty wskazane w pkt 1 muszą być wykazane jako wykonane przez jednego Wykonawcę. Nie jest dopuszczalne łączenie tego doświadczenia.

Roboty wskazane w pkt 1, 2, 3, 4 mogą być wykazane jako wykonane oddzielnie lub łącznie w jednym zadaniu.

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:

1. Kierownikiem budowy

— posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy, licząc od daty uzyskania uprawnień.

oraz

— z doświadczeniem w zrealizowaniu (przez zrealizowanie należy rozumieć pełnienie funkcji kierownika budowy od przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót) co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi lub ulicy w klasie technicznej min. Z (zbiorcza), o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto.

2. Kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót budowlanych, licząc od daty uzyskania uprawnień (za wyjątkiem sytuacji dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej).

3. Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót instalacyjnych, licząc od daty uzyskania uprawnień.

4. Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót elektrycznych, licząc od daty uzyskania uprawnień.

5. Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych, licząc od daty uzyskania uprawnień.

Cd poniżej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd.

6. Kierownikiem robót ogrodniczych posiadającym wykształcenie wyższe w kierunkach ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania robotami ogrodniczymi na terenach zieleni publicznej na stanowisku kierownika robót lub wykształceniem średnim w kierunkach jw. z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania robotami ogrodniczymi na terenach zieleni publicznej na stanowisku kierownika robót.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie jedną funkcję.

Szczegółowe informacje co do wymagań są zawarte w SIWZ oraz na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z wzorem umowy i warunkami zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

1) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/09/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/09/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice, POLSKA, pok. 100.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Kryteria oceny ofert:

Cena Wa = 60,00

Doświadczenie zawodowe osoby, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku kierownika budowy Wb = 15,00.

Doświadczenie zawodowe osoby, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi e specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika robot instalacyjnych Wc = 15,00.

Okres gwarancji Wd = 10,00.

Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, wykaz robót budowlanych, wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

— Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – o treści załącznika nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

— Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,

Cdn.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postepu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/07/2020