Servicios - 353410-2018

11/08/2018    S154    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Studénka: Stands de exposición

2018/S 154-353410

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Pars Komponenty s. r. o.
25821547
Malá strana 451
Studénka
74213
República Checa
Persona de contacto: Ing. Barbora Rychecká
Teléfono: +420 556455016
Correo electrónico: rychecka@parskomponenty.cz
Código NUTS: CZ080

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.parskomponenty.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/pars-komponenty-s-r-o

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/pars-komponenty-s-r-o
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Výrobní společnost
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Výroba a prodej komponentů do prostředků hromadné přepravy osob

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh InnoTrans 2018

II.1.2)Código CPV principal
39154100
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela

2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 7. 9. 2018

3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ze sídla firmy zadavatele.

4. Provedení montáže a instalace stánku a ustavení exponátů v místě veletrhu InnoTrans 2018. Kompletní postavení stánku musí být uskutečněno nejpozději do 17. 9. 2018 včetně

5. Zabezpečení demontáže stánku a exponátů, vč. odvozu výstavního stánku a dopravy exponátu z místa výstavy do sídla firmy zadavatele.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DE300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Messe Berlín na adrese: Messedamm 22, 14055 Berlín, Německo.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela

2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 7.9.2018

3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ze sídla firmy zadavatele.

Dle níže uvedené specifikace.

1. Rozměry stánku 5 m x 8 m (40 m2)

2. Rohové provedení stánku

3. Vyvýšená podlaha (minimálně 30 mm maximálně 40 mm), Nosnost podlahy 500 Kg/m2. Barva modrá.

4. Obvodové stěny stánku výška 4 m. stěny z překližkového panelu potaženého natírací látkou z důvodů nepraskajících spár stěn. Barva stěn bílá

5. Využití velkoplošné grafiky na zobrazení loga.

6. 3D vyobrazení loga.

7. Závěsný poutač v rozměru 4 m x 4 m. Trojúhelníkového tvaru s oblými rohy. Alurová konstrukce. Na jednotlivých stranách trojúhelníku bude logo společnosti.

8. Oddělená uzamykatelná kuchyňka/zázemí 2 m x 2 m v rohu výstavního stánku. Prostorové řešení (viz náčrtek v zadávací dokumentaci) zachování přístupu k únikovému východu. Přívod vody a elektrické energie viz náčrtek. Součásti kuchyňky, které dodá dodavatel:

a. dřez

b. lednička 120 l

c. regál do výšky stěn kuchyňky/zázemí

d. věšák na stěnu

e. odpadkový koš

f. 2 sady nádobí (pro 12 osob)

g. vysavač

Součásti kuchyňky, které poskytne zadavatel:

a. kávovar

b. bečku na pivo a výčepní zařízení

9. Vybavení stánku, které dodá dodavatel:

a. dva bílé kulaté stoly standardní výšky k nim osm bílých židlí s kovovou konstrukcí

b. jeden vyvýšený stůl a k němu čtyři barové židle

c. informační pult s uzamykatelnou skříňkou na prospekty

10. Dodavatel zajistí přepravu a kompletní manipulaci – tj. naložení a vyložení exponátů zadavatele z místa sídla firmy zadavatele do místa výstavy, vč. umístění exponátu ve stánku, a zpět. Během přepravy a umístění exponátů ve stánku dodavatel zodpovídá za jejich nepoškození.

a. velký exponát váha 750 Kg, rozměry v 3.300 mm, š 2.000 mm, h 1.800 mm

b. menší exponát 500 Kg, rozměry š 1.000 mm, h 500 mm, převoz na euro paletě 1.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm s možnými příbaly.

11. Elektrický rozvaděč 230/400 V, elektrorozvody ke světlům a zásuvkám, cca 6 Ks halogenové světlo na ramínku na zeď, HQ 150 W světla na ALURU cca 12 ks

12. Kompletní komunikaci o přípravách v Messe Berlín zajistí dodavatel sám.

Kalkulace musí zahrnovat následující služby:

• Projektovou dokumentaci stánku

• 3D návrh expozice

• Grafické práce

• Montáž a demontáž stánku

• Doprava stánku na místo realizace

4. Provedení montáže a instalace stánku a ustavení exponátů v místě veletrhu InnoTrans 2018. Kompletní postavení stánku musí být uskutečněno nejpozději do 17. 9. 2018 včetně

5. Zabezpečení demontáže stánku a exponátů, vč. odvozu výstavního stánku a dopravy exponátu z místa výstavy do sídla firmy zadavatele.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 30/08/2018
Fin: 05/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
II.2.14)Información adicional

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Doložení profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 09:20
Lugar:

Pars Komponenty s. r. o., Malá strana 451, 742 13 Studénka

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018