Services - 35350-2022

21/01/2022    S15

România-București: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2022/S 015-035350

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Număr naţional de înregistrare: 14273221
Adresă: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: IOANA-ROXANA MAHU
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telefon: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cni.com.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: sub autoritatea MRDAP
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestari servicii de proiectare fazele: Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in v... detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 14273221_2021_PAAPD1312736
II.1.2)Cod CPV principal
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in vigoare, Studiul Topographic vizat OCPI, Studiul privind folosirea energiilor alternative, Analiza cost beneficiu, Întocmire documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism + Asistenta tehnica catre beneficiar in vederea obtinerii avizelor, Expertiza tehnica a cladirii existente, inclusiv raport pentru probe de materiale, Expertiza tehnica alipire la cladirile existente, Expertiza ISU cladiri existente, Expertiza tehnica instalatii, Audit energetic cladire existenta cf. legislatie in vigoare, Analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiuni si a masurii prin care acesta corespunde cerintelor de calitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și reabilitare ambulatoriu, Corp B cu Rh=D+P+2E, realizare filtru acces, vestiare personal, extindere, modernizare și reabilitare spații de învățământ – săli cursuri, amfiteatru – corp D; modernizare și reabilitare prosectura – morgă – corp E; realizare corp L cu regim de înălțime S+P+3+4R – clinica, dializa, balneologie, centru donare, Săli multifuncționale, cabinete medicale; reabilitare și modernizare aripile A1, A2 ale Spitalului Universitar de Urgență, sector 5, București”

Valoarea estimata este de 1.245.801,44 lei, fara TVA.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 827 125.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
73420000 Studiu de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

sector 5, București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in vigoare, Studiul Topographic vizat OCPI, Studiul privind folosirea energiilor alternative, Analiza cost beneficiu, Întocmire documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism + Asistenta tehnica catre beneficiar in vederea obtinerii avizelor, Expertiza tehnica a cladirii existente, inclusiv raport pentru probe de materiale, Expertiza tehnica alipire la cladirile existente, Expertiza ISU cladiri existente, Expertiza tehnica instalatii, Audit energetic cladire existenta cf. legislatie in vigoare, Analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiuni si a masurii prin care acesta corespunde cerintelor de calitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și reabilitare ambulatoriu, Corp B cu Rh=D+P+2E, realizare filtru acces, vestiare personal, extindere, modernizare și reabilitare spații de învățământ – săli cursuri, amfiteatru – corp D; modernizare și reabilitare prosectura – morgă – corp E; realizare corp L cu regim de înălțime S+P+3+4R – clinica, dializa, balneologie, centru donare, Săli multifuncționale, cabinete medicale; reabilitare și modernizare aripile A1, A2 ale Spitalului Universitar de Urgență, sector 5, București”

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesionala (Pep). Pt o mai buna intelegere a factorilor de evaluare se va consulta caietul de sarcini. În caz de neconcordanță între prevederile Fisei de Date si ale caietului de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.Nota: Ofertantul va prezenta documente relevante privind implicarea in contractele de proiectare și /contacte de proiectare si executie lucrări din care să reiasa experienta profesionala a personalului Factori de evaluare ( exemplu: procese verbale de predare primire documentatie, recomandari, documente constatoare, etc ). / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata contractului mentionata in Sectiunea II.2.7 fiind de 90 zile.

Termene de predare:

• Studiu de prefezabilitate - 30 zile de la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea activităţii de proiectare pentru aceasta faza.

• Studiul de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii c... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 191-496652
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 21
Titlu:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legisl... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BAU STARK
Număr naţional de înregistrare: RO 30917324
Adresă: Strada Rudeni, Nr. 38
Localitate: Chitila
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Țară: România
E-mail: oana.dita@baustark.ro
Telefon: +40 314378831
Fax: +40 314378832
Adresă internet: http://www.baustark.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CHIC ARHITECTURAL DESIGN
Număr naţional de înregistrare: RO18218599
Adresă: Strada Carpaţi, Nr. 17
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540336
Țară: România
E-mail: fekete_tunde@outlook.com
Telefon: +40 728825266
Fax: +40 360815223
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 245 801.44 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 827 125.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. - Directia Juridica – Serviciul Contencios
Adresă: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050122
Țară: România
E-mail: office@cni.com.ro
Telefon: +40 213167383/84
Fax: +40 213167381
Adresă internet: www.cni.com.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022