Services - 35351-2017

31/01/2017    S21    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-České Budějovice: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 021-035351

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
ČR – SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj
01312774
Rudolfovská 80
České Budějovice
370 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Nikola Navrátilová
Tel.: +420 739066518
E-mail: n.navratilova@spucr.cz
Kód NUTS: CZ031

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://spucr.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spucr.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: zemědělství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec.

Spisové číslo: 2VZ15343/2016-505101
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic a v katastrálním území Čakovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 434 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031
Hlavní místo dodání nebo plnění:

K. ú. Čakov u Českých Budějovic a k. ú. Čakovec, obec Čakov, okres České Budějovice, kraj Jihočeský.

II.2.4)Popis zakázky:

Do obvodu komplexních pozemkových úprav budou zahrnuty části katastrálních území Čakov u Českých Budějovic a Čakovec, mimo zastavěná území obcí a určené lesní komplexy. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Čakov u Českých Budějovic 543 ha a v k. ú. Čakovec 196 ha, tj. v součtu 739 ha.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 434 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/05/2017
Konec: 30/09/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

— doklad o oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění pro obor Pozemkové úpravy a pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností);

— doklad o odborné způsobilosti (Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu uvedeném v ust. § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.);

— úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav;

— osvědčení o autorizaci pro obor „Dopravní stavby“, „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“, k projektování ÚSES).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., v rozsahu uvedeném v ust. § 13 odst. 1 písm. a) až c) zmiňovaného zákona; Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.; Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „Dopravní stavby“, „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“, k projektování ÚSES.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 13/03/2017
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/03/2017
Místní čas: 09:15
Místo:

Na adrese zadavatele, místnost č. 711.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Zástupci zadavatele; za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, 1 zástupce (zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

V souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím poddodavatele v následujícím rozsahu: hlavní celek 3.5. Návrhové práce, fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Omezení poddodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (soudní znalci apod.) anebo autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: https://compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz ZZVZ.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: https://compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/01/2017