Services - 35352-2022

21/01/2022    S15

Nederland-'s-Gravenhage: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 015-035352

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Nationaal identificatienummer: 502035258
Postadres: Prinses Beatrixlaan 2
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Ramon Abbenhuis
E-mail: iucezteam6@rvo.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IWR2021|Werkplekhardware|Diensten

Referentienummer: 202006119-5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de Raamovereenkomst (ROK) betreft de uitvoering van ICT werkplekgerelateerde Dienst(en) die voor minimaal twee van de volgende Productcategorieën worden afgenomen:

1. laptops en vaste ICT werkplekken (thin-, fat- en/of hybride clients);

2. beeldschermen ten behoeve van laptops en/of vaste ICT werkplekken;

3. Android devices (Android smartphones en/of Android tablets);

4. Apple devices (iOS-, iPadOS- en/of MacOS, en/of WatchOS devices);

5. Werkplekgerelateerde accessoires in de vorm van arbo middelen, audio visuele middelen, kleine niet-rackmounted datacommunicatie-apparatuur zoals switches en routers, en/of scanners t/m A3 formaat en personal printers.

Zie verder Beschrijvend document voor gehele tekst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 19 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

19000000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie hieronder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 188-489530
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

IWR2021|Werkplekhardware|Diensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Protinus IT B.V.
Nationaal identificatienummer: 51121107
Postadres: Waterveste 1
Plaats: HOUTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3992 DB
Land: Nederland
E-mail: spc@protinus.nl
Telefoon: +31 307440744
Fax: +31 307440740
Internetadres: http://www.protinus.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centralpoint B.V.
Nationaal identificatienummer: 09078252
Postadres: Wijchenseweg 20
Plaats: NIJMEGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6537TL
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@centralpoint.nl
Telefoon: +31 243579888
Internetadres: http://www.centralpoint.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813509
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon: +31 703797480
Internetadres: https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022