Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 353618-2017

09/09/2017    S173

Grčka-Marousi: Pružanje usluga putničke agencije

2017/S 173-353618

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost
Poštanska adresa: Vasilissis Sofias Street 1
Mjesto: Maroussi, Attiki
NUTS kod: EL Not specified
Poštanski broj: 151 24
Država: Grčka
Osoba za kontakt: Procurement Officer
E-pošta: Procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.enisa.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2884
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: sigurnost mrežnih podataka.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga putničke agencije

Referentni broj: ENISA F-SRAD-17-T39.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
63510000 Usluge putničkih agencija i slične usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog postupka nabave sklapanje okvirnog ugovora o uslugama s iskusnom putničkom agencijom koja može pružati usluge putničkih aranžmana za poslovna putovanja Agencije.

Minimalne usluge koje treba pružiti su: rezerviranje, izdavanje i dostava avionskih/željezničkih/autobusnih/brodskih karata; rezerviranje smještaja (hotelske sobe); izmjena ili otkazivanje rezervacija za prijevoz i smještaj; pružanje pomoći pri dobivanju viza; organizacija iznajmljivanja automobila itd.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
63000000 Prateće ili pomoćne usluge prijevoza; usluge putnih agencija
63516000 Usluge organizacije putovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: EL Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima javnog naručitelja (prostori ENISA-e) koji se nalaze u Maroussiju, Attiki u Grčkoj, kao i u Vassilika Voutonu, Heraklionu, Grčka.

II.2.4)Opis nabave:

ENISA traži iskusnu putničku agenciju u svrhu organiziranja putovanja i smještaja prema potrebi, za članove osoblja ENISA-e i vanjske stručnjake koji putuju diljem Europe i dalje, s naglaskom na države članice EU-a. Uredi ENISA-e osnovani su u Heraklionu i u Ateni.

ENISA upotrebljava pojam „misija” za opisivanje ovlaštenog poslovnog putovanja svojeg osoblja. Svaka misija ima određeni referentni broj misije.

Putovanja će se organizirati na temelju najpovoljnijeg putovanja (najkraći mogući raspored u smislu vremenskog rasporeda od polaska do odredišta i povratka) po najpovoljnijoj cijeni za ENISA-u, u skladu s odredbama navedenima u nastavku.

Zadatak je putničke agencije savjetovati člana osoblja o najprikladnijoj opciji putovanja za misiju te ako je primjenjivo, objasniti prikladne opcije članovima osoblja.

Potrebno je pružiti najmanje sljedeće usluge:

— pružanje informacija o zrakoplovnim/željezničkim/brodskim rasporedima, planovima putovanja, cijenama — uključujući službene ponude u svrhu usporedbe cijena,

— rezerviranje, izdavanje i isporuka zrakoplovnih/željezničkih/brodskih karata, ako je primjenjivo s nadležnim računalnim sustavom za rezervacije (computer reservation system – CRS),

— elektroničko izdavanje karata,

— rezerviranje smještaja (hotelske sobe),

— pružanje pomoći pri dobivanju viza.

Putnička agencija mora moći pružiti sve prethodno navedene usluge.

Od putničke agencije povremeno se može zahtijevati pružanje drugih usluga organizacije putovanja koje nisu prethodno navedene (npr. mrežna prijava, organizacija najma automobila, pružanje informacija o sredstvima javnog prijevoza u mjestu sastanka te druge informacije koje su bitne putniku).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početno razdoblje od 12 mjeseci ovog ugovora može se obnoviti do 3 puta do ukupnog najdužeg razdoblja od 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Prema dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/10/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/10/2017
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRČKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 1 pravni zastupnik po ponuditelju može biti nazočan otvaranju ponuda. Ako žele prisustvovati, ponuditelji o tome moraju obavijestiti Agenciju pisanim putem, slanjem e-pošte, najmanje 3 radna dana prije otvaranja ponuda.

U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/08/2017