Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 353618-2017

09/09/2017    S173

Griekenland-Marousi: Verlening van reisbureaudiensten

2017/S 173-353618

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging
Postadres: Vasilissis Sofias Street 1
Plaats: Maroussi, Attiki
NUTS-code: EL Not specified
Postcode: 151 24
Land: Griekenland
Contactpersoon: Procurement Officer
E-mail: Procurement@enisa.europa.eu
Telefoon: +30 2814409711
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enisa.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2884
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: netwerkinformatiebeveiliging.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van reisbureaudiensten.

Referentienummer: ENISA F-SRAD-17-T39.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst voor diensten met een ervaren reisbureau dat in staat is reisdiensten te verlenen voor de zakenreizen van het Agentschap.

De minimaal te verlenen diensten zijn: het boeken, uitgeven en leveren van vlieg-/trein-/bus-/boottickets; reserveren van accommodatie (hotelkamers); veranderen of annuleren van reis- en accommodatiereserveringen; verlenen van bijstand bij het verkrijgen van visums; huren van auto's enz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63516000 Reisorganisatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de eigen kantoren van de aanbestedende dienst (Enisa-kantoren) die zijn gelegen in Maroussi, Attiki, Griekenland en in Vassilika Vouton, Heraklion, Griekenland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enisa wil een ervaren reisbureau in de arm nemen voor het organiseren van de benodigde reizen en logies van de personeelsleden van Enisa en van externe deskundigen die in en buiten Europa reizen, voornamelijk in de EU-lidstaten. De kantoren van Enisa zijn gevestigd in Heraklion en Athene.

Enisa gebruikt de term „missie” voor een geautoriseerde zakenreis van zijn personeel. Elke missie heeft een specifiek missiereferentienummer.

De reizen zullen worden georganiseerd op basis van de meest geschikte reis (zo kort mogelijke reis wat betreft tijdsplanning van vertrek tot bestemming en terug) tegen de beste prijs voor Enisa, en overeenkomstig de bepalingen zoals hieronder vermeld.

Het is de taak van het reisbureau om het personeelslid te adviseren over de meest geschikte reisoptie voor de missie en, in voorkomend geval, de personeelsleden uitleg te verlenen over de geschikte opties.

De verlening van ten minste de volgende diensten is vereist:

— informatie verstrekken over dienstregelingen, routes en prijzen van vluchten/treinen/schepen, met inbegrip van officiële offertes voor prijsvergelijkingsdoeleinden,

— boeken, uitgeven en bezorgen van tickets voor vluchten/treinen/schepen, in voorkomend geval met daarvoor bestemde computerreserveringssystemen,

— elektronische ticketing,

— reserveren van logies (hotelkamers),

— verlenen van bijstand bij het verkrijgen van visa.

Het reisbureau moet in staat zijn alle hierboven opgesomde diensten te verlenen.

In voorkomend geval kan het reisbureau worden verzocht andere reisorganisatiediensten te verlenen die hierboven niet zijn opgesomd (bijv. onlinecheck-in, regelingen voor autohuur, informatieverstrekking over openbaarvervoersmiddelen op de plaats van vergadering of andere belangrijke informatie voor de reiziger).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de initiële termijn voor deze opdracht van 12 maanden kan maximaal driemaal worden verlengd, voor een totale maximumlooptijd van 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

overeenkomstig de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/10/2017
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Enisa, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRIEKENLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 1 wettelijk vertegenwoordiger per deelnemende inschrijver mag de opening bijwonen. Inschrijvers moeten het Agentschap minstens 3 werkdagen vóór de opening schriftelijk, per e-mail, meedelen dat ze deze willen bijwonen.

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Postadres: avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/08/2017