Usługi - 353618-2017

09/09/2017    S173

Grecja-Marousi: Usługi biura podróży

2017/S 173-353618

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
Adres pocztowy: Vasilissis Sofias Street 1
Miejscowość: Maroussi, Attiki
Kod NUTS: EL Not specified
Kod pocztowy: 151 24
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Procurement Officer
E-mail: Procurement@enisa.europa.eu
Tel.: +30 2814409711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.enisa.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2884
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo informacji w sieci.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi biura podróży

Numer referencyjny: ENISA F-SRAD-17-T39.
II.1.2)Główny kod CPV
63510000 Usługi biur podróży i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie umowy ramowej o usługi z doświadczonym biurem podróży zdolnym do świadczenia usług organizacji podróży służbowych na rzecz Agencji.

Wymagane są co najmniej następujące usługi: rezerwacja, wydawanie i dostarczanie biletów lotniczych/kolejowych/autobusowych/na statek; rezerwacja zakwaterowania (pokoi hotelowych); zmiana lub anulowanie rezerwacji środków transportu lub zakwaterowania; zapewnienie pomocy w procedurach wizowych; wynajem samochodów itp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63000000 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
63516000 Usługi zarządzania podróżą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

w lokalach instytucji zamawiającej (ENISA) w Maroussi, region Attyka, Grecja oraz w Vassilika Vouton, Heraklion, Grecja.

II.2.4)Opis zamówienia:

ENISA potrzebuje usług doświadczonego biura podróży w celu organizowania podróży oraz w razie potrzeby zakwaterowania dla pracowników ENISA i ekspertów zewnętrznych podróżujących po Europie oraz poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Biura ENISA znajdują się w Heraklionie i Atenach.

ENISA używa określenia „podróż służbowa” do opisu oficjalnej podróży służbowej jej pracowników. Każda podróż służbowa ma określony numer referencyjny.

Organizacja podróży będzie odbywać się według kryterium najdogodniejszej trasy (najkrótszy czas podróży między miejscem jej rozpoczęcia i zakończenia oraz powrotu) w najkorzystniejszej dla ENISA cenie, zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej.

Zadaniem biura podróży jest wskazanie pracownikowi Agencji najwłaściwszego wariantu podroży w ramach podróży służbowej, a także w stosownych przypadkach przedstawianie pracownikom Agencji informacji na temat odpowiednich wariantów.

Wymagane jest świadczenie co najmniej następujących usług:

— zapewnienie informacji dotyczących rozkładów lotów / rozkładów rejsów / rozkładów jazdy pociągów, planów podróży i cen, w tym oficjalnych ofert umożliwiających porównanie cen,

— dokonywanie rezerwacji, wystawianie i dostarczanie biletów lotniczych/kolejowych/na statek, w stosownych przypadkach za pomocą odpowiedniego KSR (komputerowego systemu rezerwacji),

— wystawianie biletów elektronicznych,

— rezerwowanie miejsc zakwaterowania (pokoi hotelowych),

— zapewnienie pomocy przy ubieganiu się o wizę.

Biuro podróży musi być w stanie świadczyć wszystkie wymienione wyżej usługi.

Sporadycznie od biura podróży może być wymagane świadczenie innych usług w zakresie organizacji podróży, których nie wymieniono powyżej (np. odprawa przez internet, organizowanie wynajmu samochodu, zapewnienie informacji na temat środków transportu publicznego w miejscu spotkania oraz innych informacji ważnych dla podróżnych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

początkowy czas obowiązywania umowy wynoszący 12 miesięcy może być wydłużony maksymalnie 3 razy, na łączny okres 48 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zgodnie z dokumentacją przetargową.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2017
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRECJA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecny maksymalnie 1 przedstawiciel prawny każdego oferenta. Oferenci muszą poinformować Agencję o zamiarze uczestnictwa na piśmie, pocztą elektroniczną, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji otwarcia ofert.

W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017