Услуги - 353636-2019

29/07/2019    S144

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно създаването на таблица с показатели за съюза на капиталовите пазари (CMU)

2019/S 144-353636

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Пощенски адрес: SPA2, 07/027
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно създаването на таблица с показатели за съюза на капиталовите пазари (CMU)

Референтен номер: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Основен CPV код
79310000 Услуги по проучване на пазари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящото проучване е да се направи връзка между предлаганите показатели и ключовите цели на съюза на капиталовите пазари (CMU) с оглед на оценяването на постигнатия напредък в областите на политиката за съюза на капиталовите пазари, както и с оглед на предоставянето на информация за бъдещи действия. Тези показатели биха могли да спомогнат за установяване на потенциални пропуски и/или да спомогнат за проверка на ефективността на текущите законодателни и незаконодателни мерки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73300000 Проектиране и изпълнение в областта на научните изследвания и експерименталните разработки
79311000 Услуги, свързани с проучвания
79311100 Услуги по проектиране на проучвания
79311300 Услуги по анализ на резултатите от анкетни проучвания
79311210 Услуги по телефонно анкетно проучване
79311400 Икономически изследвания
79311410 Оценка на икономическото влияние
79312000 Услуги по анализ на пазара
79313000 Услуги по оценка на пазарни характеристики
79314000 Технико-икономическо изследване
79330000 Статистически услуги
66122000 Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя. Най-много 3 координационни срещи с възлагащия орган ще бъдат проведени в Брюксел. Вж. документите за обществената поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Както е подробно описано в тръжните спецификации, задачите, които трябва да се изпълнят в рамките на поръчката, включват:

— преглед на съществуващите показатели, документално проучване и разработване на методологията и техниките за събиране на данни,

— събиране на данни (количествени и качествени) и разработване на подробна методология за показателите за съюза на капиталовите пазари (разработване на надеждни, използваеми и възпроизводими показатели за съюза на капиталовите пазари); показателите за съюза на капиталовите пазари следва да бъдат 2 вида: показатели за резултатите (които ще измерват степента на постигане на ключовите цели на политиката за съюза на капиталовите пазари) и показатели за факторите (които ще измерват ключовите фактори, водещи до постигането на ключови цели на съюза на капиталовите пазари),

— емпиричен анализ (иконометричен анализ за проверка на това как функционират показателите за факторите при разясняване на развитието на показателите за резултатите).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество и уместност на предложената методология / Тежест: 70
Критерий за качество - Име: Организация на работата / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Мерки за контрол на качеството / Тежест: 15
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. документите за обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. документите за обществената поръчка, и по-специално проектодоговора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/09/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/09/2019
Местно време: 15:00
Място:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, БEЛГИЯ 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B)

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето могат да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентите трябва да предоставят пълните имена, рождената дата, националността и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително на: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. документите за обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/07/2019