Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 353636-2019

29/07/2019    S144

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα ελέγχου των δεικτών της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU)

2019/S 144-353636

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Ταχ. διεύθυνση: SPA2, 07/027
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα ελέγχου των δεικτών της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU)

Αριθμός αναφοράς: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύνδεση των προτεινόμενων δεικτών με τους βασικούς στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής της CMU, καθώς επίσης και να γίνει ενημέρωση για τις μελλοντικές δράσεις. Για παράδειγμα, αυτοί οι δείκτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επισήμανση ενδεχόμενων ελλείψεων ή/και να βοηθήσουν στη δοκιμή της αποτελεσματικότητας των τρεχόντων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 350 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73300000 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
79311000 Υπηρεσίες ερευνών
79311100 Υπηρεσίες σχεδιασμού έρευνας
79311300 Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών
79311210 Υπηρεσίες επιτήρησης τηλεφωνικού δικτύου
79311400 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
79311410 Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων
79312000 Υπηρεσίες ελέγχου αγοράς
79313000 Υπηρεσίες εκτίμησης απόδοσης
79314000 Μελέτη σκοπιμότητας
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
66122000 Εταιρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στον χώρο που θα ορίσει ο ανάδοχος. Θα πραγματοποιηθούν 3 κατ' ανώτατο όριο συναντήσεις συντονισμού με την αναθέτουσα αρχή στις Βρυξέλλες. Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως ορίζεται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο της σύμβασης συνίστανται στα παρακάτω:

— τον έλεγχο των υφιστάμενων δεικτών, την επιτόπια έρευνα και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των τεχνικών συλλογής δεδομένων,

— τη συλλογή δεδομένων (ποσοτική και ποιοτική) και την ανάπτυξη λεπτομερούς μεθοδολογίας για τους δείκτες της CMU (ανάπτυξη αξιόπιστων, χρησιμοποιήσιμων και αναπαραγόμενων δεικτών CMU) · οι δείκτες της CMU θα πρέπει να είναι δύο τύπων: «δείκτες εκροών» (outcome indicators) (μέτρηση του σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι βασικοί στόχοι πολιτικής της CMU) και «δείκτες εισροών» (input indicators) (μέτρηση των βασικών παραγόντων που οδηγούν στην επίτευξη βασικών στόχων της CMU),

— εμπειρική ανάλυση (μια οικονομετρική ανάλυση για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι δείκτες εισροών αποδίδουν ως προς την ερμηνεία της εξέλιξης των δεικτών αποτελεσμάτων).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνάφεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας / Στάθμιση: 70
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μέτρα ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 15
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 350 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε τα έγγραφα διαγωνισμού και ιδίως το σχέδιο σύμβασης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/09/2019
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/09/2019
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B)

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση αποσφράγισης επιτρέπεται να παραστούν έως 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, ο υποψήφιος πρέπει να στείλει το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την ιθαγένεια, και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση που δόθηκε στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/07/2019