Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 353636-2019

29/07/2019    S144

Belgija-Bruxelles: Studija izrade kontrolne ploče pokazatelja unije tržišta kapitala

2019/S 144-353636

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštanska adresa: SPA2, 07/027
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija izrade kontrolne ploče pokazatelja unije tržišta kapitala

Referentni broj: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79310000 Usluge istraživanja tržišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ove studije povezati predložene pokazatelje s ključnim ciljevima unije tržišta kapitala kako bi se procijenio napredak postignut u određenim područjima politike unije tržišta kapitala i objavile buduće radnje. Na primjer, ovim bi se pokazateljima moglo pomoći u isticanju potencijalnih nedostataka i/ili ispitivanju učinkovitosti postojećih zakonskih i nezakonskih mjera.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73300000 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja
79311000 Usluge anketiranja
79311100 Usluge oblikovanja anketa
79311300 Usluge analize anketa
79311210 Usluge telefonskih anketa
79311400 Usluge ekonomskog istraživanja
79311410 Ocjena ekonomskih učinaka
79312000 Usluge ispitivanja tržišta
79313000 Usluge revizije poslovanja
79314000 Studija izvodljivosti
79330000 Statističke usluge
66122000 Usluge financiranja poduzeća i rizičnog kapitala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadatke treba izvršiti u prostorima koje će odrediti izvoditelj. Održat će se najviše 3 koordinacijska sastanka s javnim naručiteljem u Bruxellesu. Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

II.2.4)Opis nabave:

Prema navedenome u uputama za nadmetanje, zadaci koje je potrebno izvršiti u sklopu ugovora obuhvaćaju:

— analizu postojećih pokazatelja, uredsko istraživanje te izradu metodologije i tehnika prikupljanja podataka,

— prikupljanje podataka (kvantitativnih i kvalitativnih) i izradu detaljne metodologije pokazatelja unije tržišta kapitala (razvoj pouzdanih, iskoristivih i ponavljajućih pokazatelja unije tržišta kapitala); potrebne su 2 vrste pokazatelja unije tržišta kapitala: „izlazni pokazatelji” (kojima se mjeri stupanj do kojeg su ostvareni ciljevi politike unije tržišta kapitala) i „izlazni pokazatelji” (kojima se mjere ključni čimbenici koji dovode do ostvarivanja ciljeva unije tržišta kapitala),

— empirijsku analizu (ekonometrijska analiza u svrhu ispitivanja načina na koji ulazni pokazatelji djeluju u objašnjavanju razvoja izlaznih pokazatelja).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i relevantnost predložene metodologije / Ponder: 70
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje, posebice nacrt ugovora.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/09/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/09/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIJA 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B)

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime, datum rođenja, nacionalnost i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 2 radna dana unaprijed na: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja niti se otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/07/2019