W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 353636-2019

29/07/2019    S144

Belgia-Bruksela: Badanie na temat tworzenia zestawu wskaźników dotyczących unii rynków kapitałowych

2019/S 144-353636

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska — Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Adres pocztowy: SPA2, 07/027
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie na temat tworzenia zestawu wskaźników dotyczących unii rynków kapitałowych

Numer referencyjny: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Główny kod CPV
79310000 Usługi badania rynku
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego badania jest powiązanie proponowanych wskaźników z kluczowymi celami unii rynków kapitałowych w celu oceny postępów poczynionych w poszczególnych obszarach polityki dotyczącej unii rynków kapitałowych, a także w celu informowania o przyszłych działaniach. Wskaźniki te mogłyby być pomocne na przykład we wskazywaniu potencjalnych niedociągnięć i/lub w sprawdzaniu skuteczności obecnych środków ustawodawczych i środków o charakterze nieustawodawczym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73300000 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
79311000 Usługi w zakresie ankiet
79311100 Usługi układania ankiet
79311300 Usługi analizy ankiet
79311210 Usługi prowadzenia ankiet telefonicznych
79311400 Usługi badań ekonomicznych
79311410 Ocena wpływu ekonomicznego
79312000 Usługi testowania rynku
79313000 Realizacja usług kontrolnych
79314000 Analiza możliwości wykonawczych
79330000 Usługi statystycne
66122000 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadania będą wykonywane w lokalach wyznaczonych przez wykonawcę. W Brukseli odbędą się maksymalnie 3 spotkania koordynacyjne z instytucją zamawiającą. Zob. dokumenty zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jak wyszczególniono w specyfikacji zamówienia, zadania, które mają być realizowane w ramach umowy, obejmują:

— przegląd istniejących wskaźników, badania źródeł wtórnych oraz rozwój metodologii i technik gromadzenia danych,

— gromadzenie danych (ilościowych i jakościowych) oraz opracowanie szczegółowej metodologii dla wskaźników dotyczących unii rynków kapitałowych (opracowanie wiarygodnych, użytecznych i powtarzalnych wskaźników); należy opracować dwa rodzaje wskaźników dotyczących unii rynków kapitałowych: „wskaźniki dotyczące wyników” (mierzące stopień osiągnięcia kluczowych celów polityki unii rynków kapitałowych) oraz „wskaźniki nakładu” (mierzące kluczowe czynniki prowadzące do osiągnięcia kluczowych celów unii rynków kapitałowych),

— analizę empiryczną (analiza ekonometryczna w celu sprawdzenia, jaki wpływ mają wskaźniki nakładu na uzasadnienie rozwoju wskaźników dotyczących wyników).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość i adekwatność zaproponowanej metodologii / Waga: 70
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 15
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 350 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. dokumenty zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. dokumenty zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumentacja zamówienia, a w szczególności wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIA 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. dokumenty zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej o rozstrzygnięciu przetargu lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2019