Servicii - 353636-2019

29/07/2019    S144

Belgia-Bruxelles: Studiu privind crearea unui tablou de bord pentru indicatorii CMU

2019/S 144-353636

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Adresă: SPA2, 07/027
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind crearea unui tablou de bord pentru indicatorii CMU

Număr de referinţă: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Cod CPV principal
79310000 Servicii de studii de piaţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui studiu este de a lega indicatorii propuși cu obiectivele principale ale Uniunii Pieței de Capital (CMU), în scopul de a evalua progresele realizate în domeniile de politică specifice ale CMU, precum și de a informa acțiunile viitoare. De exemplu, acești indicatori ar putea marca deficiențele potențiale și / sau ar putea ajuta la testarea eficienței actualelor măsuri legislative și nelegislative.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73300000 Proiectare şi executare în domeniul cercetării şi dezvoltării
79311000 Servicii de studii
79311100 Servicii de elaborare de studii
79311300 Servicii de analiză a studiilor
79311210 Servicii de anchete telefonice
79311400 Servicii de cercetare economică
79311410 Evaluare a impactului economic
79312000 Servicii de testare a pieţei
79313000 Servicii de evaluare a randamentelor
79314000 Studiu de fezabilitate
79330000 Servicii statistice
66122000 Servicii de finanţare a societăţilor şi de capital de risc
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi îndeplinite la sediul specificat de contractant. Vor fi organizate maximum 3 reuniuni de coordonare împreună cu autoritatea contractantă, în Bruxelles. A se vedea dosarul achiziției.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Astfel cum se detaliază în caietul de sarcini al licitației, sarcinile care vor fi executate în temeiul contractului constau în:

— screening-ul indicatorilor existenți, cercetarea de birou și dezvoltarea metodologiei și a tehnicilor de colectare a datelor,

— colectarea datelor (cantitativă și calitativă) și elaborarea unei metodologii detaliate pentru indicatorii CMU (dezvoltarea unor indicatori CMU fiabili, utilizabili și replicabili); indicatorii CMU ar trebui să fie de 2 tipuri: „indicatori de rezultat“ (care evaluează în ce măsură au fost atinse obiectivele-cheie de politică CMU) și „indicatorii de intrare“ (care măsoară factorii-cheie care conduc la atingerea obiectivelor-cheie CMU),

— analiza empirică (o analiză econometrică pentru a testa modul în care operează indicatorii de intrare în ceea ce privește explicarea dezvoltării indicatorilor de rezultat).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea și relevanța metodologiei propuse / Pondere: 70
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 350 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea dosarul achiziției.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea dosarul achiziției și, în special, proiectul de contract.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/09/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/09/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIA 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B)

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet, data nașterii, naționalitatea și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea dosarul achiziției.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea dată reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/07/2019