Servicios - 353647-2018

11/08/2018    S154    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de transmisión de datos

2018/S 154-353647

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
Warszawa
02-124
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Żuchowska
Teléfono: +48 225898283
Correo electrónico: e.zuchowska@lasy.gov.pl
Fax: +48 225898109
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.lasy.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: leśnictwo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Número de referencia: EZ.272.1.3.2018
II.1.2)Código CPV principal
72318000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są usługi transmisji danych IP VPN (MPLS) świadczone przez Wykonawcę w technologii MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) gwarantujące logiczną separację ruchu danych od danych innych klientów Wykonawcy na poziomie warstwy 3 modelu ISO/OSI (Open System Interconnection) gwarantujące łączność typu „każdy z każdym" (ang. full mesh) przy równoczesnym działaniu dostępu podstawowego (L1) oraz awaryjnego (L2), usługi transmisji danych świadczone przez Wykonawcę w Siedzibie Zamawiającego i w Centrum Zapasowym, gwarantujące dostęp do sieci Internet, usługa transmisji danych przez łącze CP-CZ, usługa ochrony DDoS oraz System Monitoringu zwane dalej Usługami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Umowie i jej załącznikach. Nie jest możliwe wpisanie w tym miejscu więcej informacji z uwagi na ograniczoną liczbę znaków.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 19 267 113.60 PLN / Oferta más elevada: 30 940 207.20 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72720000
32430000
72400000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obszar całego kraju

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są usługi transmisji danych IP VPN (MPLS) świadczone przez Wykonawcę w technologii MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) gwarantujące logiczną separację ruchu danych od danych innych klientów Wykonawcy na poziomie warstwy 3 modelu ISO/OSI (Open System Interconnection) gwarantujące łączność typu „każdy z każdym" (ang. full mesh) przy równoczesnym działaniu dostępu podstawowego (L1) oraz awaryjnego (L2), usługi transmisji danych świadczone przez Wykonawcę w Siedzibie Zamawiającego i w Centrum Zapasowym, gwarantujące dostęp do sieci Internet, usługa transmisji danych przez łącze CP-CZ, usługa ochrony DDoS oraz System Monitoringu zwane dalej Usługami.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) przygotowanie przez Wykonawcę Projektu sieci, którego zakres został opisany w Załączniku nr 1 do Umowy;

b) wykonanie czynności przygotowawczych w celu świadczenia Usług tj. zestawienie, uruchomienie i skonfigurowanie oraz przeprowadzenie testów łączy w lokalizacjach Użytkowników wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy stanowiącym świadczenie Usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o parametrach jakościowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;

c) zarządzanie, utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Usług świadczonych przez Wykonawcę.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Realizacja Dostępów podstawowych (L1) za pomocą medium światłowodowego w dowolnych 250 lokalizacjach (spełniających wymagania kategorii C) spośród 449 lokalizacji oznaczonych jako C/C1 z Zał. 2 (...) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Liczba Dostępów podstawowych (L1) realizowanych za pomocą medium światłowodowego (spełn. wym. kat. C) w pozostałych lokalizacjach ponad liczbę 250 spośród 449 lokalizacji ozn. jako C/C1 z Zał.2 (...) / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 083-187649
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Orange Polska SA
Al. Jerozolimskie 160
Warszawa
02-326
Polonia
Código NUTS: PL

Dirección de internet: http://www.orange.pl

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 40 148 349.12 PLN
Valor total del contrato/lote: 15 664 320.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018