Dostawy - 353651-2020

28/07/2020    S144

Polska-Kraków: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 144-353651

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Adres pocztowy: ul. św. Anny 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Tel.: +48 124332730
Faks: +48 123983701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM i CIEM CM w Krakowie

Numer referencyjny: 141.2711.44.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa wraz montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, innowacja, rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój.

1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, innowacja, rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 oraz ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 165 352.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
30237200 Akcesoria komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, POLSKA

2) Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa wraz montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, innowacja, rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój.

1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, innowacja, rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 oraz ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Zakres rzeczowy oraz miejsce dostawy wskazane są w opisie oferowanego przedmiotu i kalkulacji ceny, czyli załączniku B do formularza oferty.

1.3. Przedmiotem zamówienia są:

1) komputery B(AIO) mocowane do ściany składające się z komputera B (AIO) oraz uchwytu Vesa B;

2) zestawy komputerowe składające się:

— z komputera A, monitora A, zestawu/uchwytu Vesa A1 (dotyczy rozwiązania 1),

— lub z komputera A, monitora A, zestawu/uchwytu Vesa A1 i zestawu/ uchwytu Vesa A2 (dotyczy rozwiązania 2);

3) akcesoria dla zestawów komputerowych: głośniki A, kamery A, listwy zasilające, przedłużacze USB, kable HDMI, adaptery;

1.4. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych i wsparcie techniczne producenta obejmujące użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia odbędzie się do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 oraz przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie.

1.6. Dostawa obejmuje zakup, transport sprzętu, wyładunek, wniesienie do wskazanego pomieszczenia i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego, montaż i uruchomienie sprzętu, wykonanie prac demontażowych (jeżeli dotyczy) oraz podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu, udzielenie gwarancji jakości, świadczenie serwisu gwarancyjnego. Przez montaż Zamawiający rozumie mocowanie do ściany komputerów B(AIO); montaż zestawów komputerowych (komputer A i monitor A) zgodnie z opisanymi parametrami (załącznik A do Formularza oferty).

1.7. Zamawiający informuje, że w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Medycznej 7 dla komputerów A posiada 20 uchwytów o modelu „Dell OptiPlex Micro VESA Mount with Adapter Bracket” (uchwyt obejmuje mocowanie zasilacza).

1.8. Wykonawca decyduje o wyborze rozwiązania 1 lub 2 dostawy zestawów komputerowych. Ponadto Zamawiający wymaga, aby oferowane zestawy komputerowe (komputer A i monitor A) były tego samego modelu i producenta.

1.9. Pozostałe zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia są zawarte w pkt 3 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr dodatkowo punktowany: certyfikaty społeczne i środowiskowe / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-użytkowe / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 165 352.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, innowacja, rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane zostały w pkt. 16 SIWZ, tj. we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 28.8.2020 o godz. 13.00 za pośrednictwem platformy w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, POLSKA, pokój 246, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 299, z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.44.2020.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.2. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

8.3. jeżeli nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert. Zaleca się aby kopia przelewu została załączona do oferty przy czym kopia ta nie musi być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz nie musi być podbita za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Jako oryginał dokumentu elektronicznego Zamawiający rozumie dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunki powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

7.2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej –jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

9. Pozostałe informacje zawarte w pkt 17 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020