Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 353657-2021

13/07/2021    S133

Poland-Ełk: Medical consumables

2021/S 133-353657

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 124-327779)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Postal address: ul. Baranki 24
Town: Ełk
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 19-300
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kulbacka
E-mail: przetargi@szpital.elk.pl
Telephone: +48 876219576
Fax: +48 876209599
Internet address(es):
Main address: www.promedica.elk.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Reference number: 2887/2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., numer 2887/2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 124-327779

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.2
Lot No: 95
Instead of:
33169400 Surgical containers
Read:
33169000 Surgical instruments
Section number: II.2.2
Lot No: 127
Instead of:
33190000 Miscellaneous medical devices and products
Read:
33140000 Medical consumables
Section number: II.1.4
Instead of:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., numer 2887/2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 3a do SWZ.

Read:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., numer 2887/2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy.

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2021

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2021

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 08:30
Read:
Date: 05/08/2021
Local time: 08:30
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 05/08/2021
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Deklarację Zgodności CE wydaną przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm) – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ, a w przypadku żądania Zamawiającego przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych pozwoleń (świadectw) a jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego oświadczenia;

2. Katalogi w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające opis przedmiotu zamówienia i identyfikujące produkt itp.);

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1. oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5–7 Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5. (Dotyczy Pakietu 107 i 141) Próbki wraz z instrukcją użytkowania w języku polskim. Próbki powinny być tak oznakowane, by umożliwiały identyfikację wykonawcy oraz z podaniem asortymentu, którego dotyczy w ilości 2 sztuk. Próbki należy przysłać na adres Zamawiającego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, Sekretariat Piętro V (godziny pracy sekretariatu to 7:00–15:00.