Servicios - 353662-2018

11/08/2018    S154    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Rozdrażew: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 154-353662

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Rozdrażew
Rozdrażew
Rozdrażew
63-708
Polonia
Persona de contacto: Barbara Biesiada
Teléfono: +48 627221305
Correo electrónico: sekretariat@rozdrazew.pl
Fax: +48 627221370
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rozdrazew.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew

Número de referencia: ZP.271.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) E-usługi dla Mieszkańców Gminy Rozdrażew. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A.1 do SIWZ.

2) System wspomagający pracę Rady Gminy i udostępniający informacje dla mieszkańców. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A.2 do SIWZ.

3) Digitalizacja zasobów przestrzennych i umieszczenie w GIS. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A.3 do SIWZ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 146 435.24 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

E-usługi dla Mieszkańców Gminy Rozdrażew

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

— zakres polega na przygotowaniu i wdrożeniu e-usług (wykorzystujących, EBOI+)

— uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta - służącego do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków i deklaracji przez Internet (e-formularze),

— integracja z systemem dziedzinowym.

System musi umożliwiać informowanie o terminach załatwienia sprawy oraz zapewniać komunikację między Urzędem Gminy a jego interesantami z wykorzystaniem platformy, EBOI.. System powinien rozwiązywać problemy przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWP.02.01.01-30-0010/16-00

II.2.14)Información adicional

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: 1 500,00 PLN, słownie tysiąc pięćset złotych.

Kryteria oceny ofert:

1/. cena - 60 %

2/. okres gwarancji na sprzęt - 20 %

3/. termin płatności faktur – 20 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System wspomagający pracę Rady Gminy i udostępniający informacje dla mieszkańców

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
80500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Obsługa i integracja wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Gminy, jej kompleksowe zarządzanie i komunikacja pomiędzy radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach Rady. Przewiduje się zakup tabletów dla radnych i systemu wizualizacji na sali sesyjnej.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa oprogramowania i sprzętu do zarządzania pracami Rady Gminy w Rozdrażewie wraz z licencją na jego użytkowanie, spełniającego wymagania merytoryczne i techniczne określone poniżej.

2) dostawa 18 licencji dla Radnych Rady Gminy w Rozdrażewie oraz pracowników i kierownictwa Urzędu Gminy w Rozdrażewie,

3) udostępnienie w sieci Internet systemu (aplikacji) zlokalizowanego na serwerze Wykonawcy (Wykonawca będzie administratorem tego serwera). System do swego działania wymaga stałego dostępu do sieci Internet, a szybkość działania jest uzależniona od parametrów łącza internetowego.

4) wdrożenie systemu, w tym: instalacja, konfiguracja sprzętu do pracy z systemem, utworzenie kont dostępowych dla wszystkich użytkowników systemu, przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji dla użytkowników i administratorów systemu,

5) udzielenie gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy oraz świadczenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego,

6) świadczenie usług serwisowych sprzętu zgodnie z gwarancją producenta (min. 24 miesiące) - od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,

7) udzielenie wsparcia technicznego na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w tym:

a) dostęp do bieżących uaktualnień oprogramowania dla zakupionych modułów systemu;

b) doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach w zakresie systemu;

c) zdalna asysta techniczna przez okres trwania opieki autorskiej;

d) bezpośrednia asysta techniczna przynajmniej jednej osoby w dniu pierwszej sesji obsługiwanej przez system.

2. Wymagania merytoryczne:

1) Przygotowywanie i elektroniczna dystrybucja porządku obrad posiedzeń Rady oraz Komisji wraz z materiałami dla Radnych Rady Gminy poprzez konto użytkownika w systemie.

2) Możliwość dodawania do porządku obrad załączników w postaci elektronicznej, takich jak projekty uchwał, załączniki do uchwał, mapy, prezentacje itp. Możliwość edytowania porządku obrad w trakcie posiedzeń i jego uzupełniania.

3) Zarządzenie bazą kontaktów i wewnętrzną komunikacją między Biurem Rady, a Radnymi Rady Gminy z możliwością przesyłania wiadomości poprzez e-mail i SMS, archiwizowanie przesyłanych wiadomości w systemie z możliwością sprawdzenia historii korespondencji.

4) Dostęp do systemu z dostarczonych wraz z systemem tabletów oraz używanych przez Zamawiającego komputerów umożliwiający:

— sprawdzenie kalendarium posiedzeń nadchodzących oraz archiwalnych,

— przeglądanie porządków obrad i wyników głosowań,

— pobieranie i przeglądanie załączników,

— oddawanie głosów.

5) Elektroniczna obsługa posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy poprzez:

— elektroniczną obsługę głosowań Rady Gminy (głosowania jawne imienne, głosowania niejawne),

— prezentację porządku obrad oraz dostęp do załączników w czasie posiedzenia,

— prezentację przedmiotu głosowania, listy osób uprawnionych do głosowania i wyników głosowania w czasie posiedzenia,

— możliwość wprowadzania zmian do porządku obrad w trakcie trwania posiedzenia,

— możliwość wydruku wyników głosowania po obradach,

— zatwierdzanie uchwał,

— przygotowanie projektów protokołu z posiedzeń z automatycznym przekazywaniem wyników głosowań do projektu protokołu,

— sporządzanie raportu obecności z możliwością przekazania go do projektu protokołu.

6) Publikacja materiałów sesyjnych oraz wyników przeprowadzonych głosowań w internecie w oparciu o infrastrukturę techniczną Wykonawcy.

7) udostępnienie informacji dla mieszkańców: - system musi generować stronę internetową, na której prezentowane będą wszystkie porządki obrad

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWP.02.01.01-30-0010/16-00

II.2.14)Información adicional

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: 1 500,00 PLN, słownie tysiąc pięćset złotych.

Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, okres gwarancji na sprzęt - 20 %, termin płatności faktur - 20 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Digitalizacja zasobów przestrzennych i umieszczenie w GIS

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew

II.2.4)Descripción del contrato:

— zakres prac polega na przygotowaniu systemu do obsługi zasobów przestrzennych Gminy. Uruchomienie systemu pozwoli na generowanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów (studium, planów zagospodarowania przestrzennego lub innych warstw),

— system musi być skalowalny i umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły – warstwy tj. ewidencji oświetlenia ulicznego, dróg, kanalizacji, wodociągów oraz innej infrastruktury

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWP.02.01.01-30-0010/16-00

II.2.14)Información adicional

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: 2 000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.

Kryteria oceny ofert: cena - 80 %, termin płatności faktur - 20 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 083-187380
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

E-usługi dla Mieszkańców Gminy Rozdrażew

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Radix Sp z o.o. Sp. k.
Gdańsk
Gdańsk
80-332
Polonia
Teléfono: +48 585110226
Correo electrónico: radix@radix.com.pl
Fax: +48 585521620
Código NUTS: PL416
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 62 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 53 155.24 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

System wspomagający pracę Rady i udostępniający informacje dla mieszkańców.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MW Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Poznań
Poznań
60-002
Polonia
Teléfono: +48 616661977
Correo electrónico: info@mwconcept.pl
Código NUTS: PL416
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 64 700.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 49 280.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Digitalizacja zasobów przestrzennych i umieszczenie w GIS

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Gison Sp. z o. o.
Kraków
Kraków
30-348
Polonia
Teléfono: +48 661891640
Código NUTS: PL416
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 76 100.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 44 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
ul. Postępu 17 A
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
ul. Postepu 17 A
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018