Servicios - 353679-2018

11/08/2018    S154    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Pazardzhik: Impresos y productos relacionados

2018/S 154-353679

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Pazardzhik
000351736
bul. „Balgariya“ No. 2
Pazardzhik
4400
Bulgaria
Persona de contacto: Dimitrichka Ladzhova
Teléfono: +359 34402200
Correo electrónico: ecretary@pazardjik.bg
Fax: +359 34440711
Código NUTS: BG423

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://pazardzhik.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: https://pazardzhik.bg/bg/osiguryavane-na-informatsiya-i-komunikatsiya-po-proekti-izgrazhdane-na-instalatsiya-za-predvaritelno-tretirane-na-smeseni-bitovi-otpadatsi-ot-obsh

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Осигуряване на информация и комуникация по проекти „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и

II.1.2)Código CPV principal
22000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Обществената поръчка предвижда изработването на банери, които ще бъдат използвани при провеждането на начална и заключителна пресконференция по проекта за 3-те обекта – Пазарджик – 2 инсталации, Белово и Септември; дизайна и отпечатването на дипляни за представяне на резултатите при приключване на проекта; изработването и монтажа на билборди и пост. табели. Билбордите ще бъдат монтирани преди стартирането на СМР по проекта, в чийто обхват попадат 3 обекта на интервенция, на посочени от бенефициента места. Постоянните обяснителни табели ще бъдат монтирани след приключване на строителните работи по трите обекта на проекта. Изработване на плакати, стикери за брандиране на оборудването, брошури, папки, тефтери, тениски, шапки, моливи, химикали, флашки памет. Поръчката предвижда и организация, анонсиране и провеждане на пресконференции чрез две информационни събития на всеки от обектите, публикации в медиите – печатни и електронни медии. Организация и провеждане на официални церемонии „Първа копка” и „Откриване”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 10 570.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработване на дипляни, плакати, стикери за брандиране на оборудването, брошури, папки, тефтери, тениски и шапки

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Пазарджик, гр. Пазарджик и с. Алеко Константиново, общ. Септември и общ. Белово и по-конкретно общ. градове и площадките на новоизграждащите се инсталации, офиса на изпълнителя или на др. място.

II.2.4)Descripción del contrato:

По обособена позиция 1 са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности: Дипляни — 3000 бр.;

Плакати — 2000 бр.;

Стикери за брандиране на оборудването — 1000 бр.;

Брошури — 1000 бр.;

Картонени папки — 1000 бр.;

Тефтери — 400 бр.;

Тениски — 1000 бр.;

Шапки — 10 000 бр.

Настоящата обществена поръчка, в частта по Обособена позиция № 1 „Изработване на дипляни, плакати, стикери за брандиране на оборудването, брошури, папки, тефтери, тениски и шапки“ е запазена, предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение на основание чл. 12 от ЗОП.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Комб.процедура за проект.и изгр.на компост. инсталации и на инст.за предв.третиране на битови отпадъци от общините Батак,Белово,Брацигово,Лесичово,Пещера,Пазарджики Септември по ОПОк.среда2014-2020

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 068-150967
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 99-ЗОП-58
Lote nº: 1
Denominación:

Изработване на дипляни, плакати, стикери за брандиране на оборудването, брошури, папки, тефтери, тениски и шапки

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
ул. „Маслиново клонче” № 2
София
4400
Bulgaria
Teléfono: +359 24234859
Correo electrónico: office@dmibg.com
Fax: +359 24277713
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 13 214.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 10 570.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

...и Лесичово“ и „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово – ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик“ при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци от общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОП „Околна среда 2014—2020 г."

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018