Servicios - 353718-2018

11/08/2018    S154    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de alojamiento hotelero

2018/S 154-353718

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
Warszawa
03-301
Polonia
Persona de contacto: Anna Pogorzelska
Teléfono: +48 225422743
Correo electrónico: a.pogorzelska@mazowia.eu
Fax: +48 226983144
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa organizacja i obsługa trzech wizyt studyjnych w 2018 r.

Número de referencia: WZP/WIS/U-332-7/18
II.1.2)Código CPV principal
55110000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa trzech wizyt studyjnych, w tym zakupu sługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej oraz zapewnienie obsługi podczas wizyt studyjnych dla maksymalnie 120 osób (3 wizyt po 40 osób) a minimalnie 90 osób (3 wizyty po 30 osób) na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;

2. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (wraz z Załącznikiem 2.1 do SIWZ);

3. Uwaga: w związku z wprowadzeniem niewystarczających limitów znaków we wzorze niniejszego ogłoszenia zamawiający uprzejmie prosi wszystkich wykonawców zainteresowanych realizacją niniejszego zamówienia o dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 86 110.98 PLN / Oferta más elevada: 148 439.02 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55300000
70220000
60170000
39294100
66510000
79961000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obszar Województwa Mazowieckiego

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa trzech wizyt studyjnych, w tym zakup usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej oraz zapewnienie obsługi podczas wizyt studyjnych dla maksymalnie 120 osób (3 wizyt po 40 osób) a minimalnie 90 osób (3 wizyty po 30 osób) na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zamówienie będzie współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

2. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (wraz z Załącznikiem 2.1 do SIWZ);

3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia;

4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem;

5. Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych(poniżej 221 000,00 EUR

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja obiektu hotelarskiego - I wizyta studyjna (zakwaterowanie) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja obiektu hotelarskiego - II wizyta studyjna (zakwaterowanie) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja obiektu hotelarskiego - III wizyta studyjna (zakwaterowanie) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Nazwa: Lokalizacja obiektu, w którym zorganizowane zostaną usługi restauracyjne wszystkiewizyty studyjne -śniadania pierwszego dnia oraz obiadu drugiego dnia wizyt studyjnych / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.11.01.00-14-0007/15

II.2.14)Información adicional

1. Opis kryteriów oceny ofert znajduje się w pkt 26 SIWZ;

2. Informacje dotyczące terminu realizacji umowy znajdują się w pkt 12.1 SIWZ;

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zakres i warunki ich udzielenia określono w pkt 10 SIWZ;

4. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego;

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 043-094289
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Kompleksowa organizacja i obsługa trzech wizyt studyjnych w 2018 r.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind
Mazurska 6/11
Ryn
11-520
Polonia
Código NUTS: PL62
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 171 898.95 PLN
Valor total del contrato/lote: 92 844.15 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp;

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu (dalej Ogłoszenia) oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5ustawy Pzp;

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dlatego rodzaju podpisu;

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

7. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy;

10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończonego postępowanie odwoławcze;

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków;

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia;

13. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktycznej i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego; 16. Pozostałe informacje dotyczące możliwości wnoszenia środków ochrony prawnej zostały wskazane w pkt 31SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018