Dostawy - 353860-2020

Submission deadline has been amended by:  409191-2020
28/07/2020    S144

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 144-353860

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Krajowy numer identyfikacyjny: BBA-2.262.29.2020
Adres pocztowy: pl. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szynkaruk-Durlik
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Tel.: +48 225560355
Faks: +48 228262030

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uokik.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uokik.gov.pl/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uokik.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona praw konkurencji i konsumentów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji

Numer referencyjny: BBA-2.262.29.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup, dostarczenie i wdrożenie systemu wirtualizacji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z dostawą oprogramowania i urządzeń niezbędnych do wdrożenia i eksploatacji systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”.

W kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania Zamawiającego” Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie muszą spełniać oferowane urządzenia i oprogramowania oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.

Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48820000 Serwery
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy i świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia to siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i wdrożenie systemu wirtualizacji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z dostawą oprogramowania i urządzeń niezbędnych do wdrożenia i eksploatacji systemu oraz związane z nimi określone usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania Zamawiającego” Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne, jakie muszą spełniać oferowane urządzenia i oprogramowania oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne oraz wsparcia technicznego na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Usługi:

1. serwery, macierz, sieć SAN:

— instalacja i konfiguracja serwerów i macierzy: w tym montaż w szafach RACK, podłączenie zasilania, sieci management, synchronizacja czasu NTP, aktualizacja oprogramowania układowego i jego komponentów do rekomendowanych przez producenta wersji, konfiguracja uprawnień użytkowników oraz uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania,

— konfiguracja sieci SAN w oparciu o posiadane przez Zamawiającego przełączniki model Brocade 6505 w tym konfiguracja zoningu,

— weryfikacja poprawności połączeń i transmisji danych pomiędzy urządzeniami,

— podłączenie i wdrożenie urządzeń do pracy w infrastrukturze Zamawiającego,

— instruktaż obsługi dostarczonych urządzeń.

2. oprogramowanie wirtualizacji:

— nstalacja oprogramowania hypervisorów wirtualizacji,

— konfiguracja adresacji TCP/IP, DNS, NTP, sieci zarządzania,

— dodanie serwerów do klastra wirtualizacji,

— skonfigurowanie uprawnień użytkowników,

— skonfigurowanie połączeń do macierzy dyskowej i udostępnienie przestrzeni z macierzy dyskowej do klastra wirtualizacji,

— skonfigurowanie połączeń do produkcyjnych sieci LAN,

— testy niezawodności pracy klastra wysokiej wydajności,

— testy niezawodności pracy klastra równoważenia obciążenia,

— skonfigurowanie do 10-ciu wzorcowych wirtualnych maszyn,

— testy odporności na awarię pojedynczych elementów, fizycznego hosta, zasilacza, karty LAN.

3. przygotowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia;

dokumentacja musi zawierać co najmniej informacje w zakresie:

— architektury logicznej,

— architektury fizycznej,

— architektury sieciowej,

— architektury fizycznej i logicznej sieci LAN,

— konfiguracji serwerów, zasobów dyskowych i sieci,

— konfiguracji oprogramowania wirtualizacyjnego,

4. szkolenie:

— szkolenie z wdrożonego rozwiązania do wirtualizacji, dla 4 (czterech) administratorów wskazanych przez Zamawiającego,

— minimum 3 dniowe szkolenie autorskie (każdy dzień minimum 8 godzin lekcyjnych każda po 45 minut) przeprowadzone w języku polskim, materiały w języku polskim,

— część teoretyczna może stanowić maksimum 50 % czasu szkolenia, resztę muszą stanowić ćwiczenia i warsztaty,

— szkolenie przeprowadzone na infrastrukturze sprzętowej Wykonawcy, kompatybilnej z dostarczoną w niniejszym postępowaniu,

— Wykonawca zapewnia catering w tym minimum jeden ciepły posiłek dziennie. Wykonawca szkolenie zorganizuje w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Punkt serwisowy dla serwerów i macierzy / Waga: 9
Kryterium kosztu - Nazwa: Serwery – parametry techniczne / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Macierz dyskowa / Waga: 16
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczenia usług okresowych lub ciągłych również wykonuje):

Opcja I – minimum 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem zamówienia było wdrożenie systemu wirtualizacji wraz z dostawą serwerów lub/i macierzy serwerowych oraz świadczeniem wsparcia wdrożonego systemu, a wartość każdego z tych zamówień wynosiła co najmniej 300 000,00 PLN brutto;

lub

Opcja II

1. minimum 2 zamówienia polegające na dostawie serwerów lub/ i macierzy serwerowych o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto każda;

oraz

2. minimum 2 zamówienia polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji oraz świadczeniu wsparcia technicznego wdrożonego systemu.

Wykonawca musi potwierdzić ich należyte wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów wystawionych przez Zamawiającego lub odbiorcę zamówienia.

W przypadku usług wdrożenia systemu wirtualizacji oraz dostaw nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 1.2.1. Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy w całości będzie spełniał go co najmniej jeden z konsorcjantów lub podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, przy czym w opcji II Zamawiający uzna warunek za spełniony również, gdy jeden z konsorcjantów (lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca) spełnia w całości warunek doświadczenia określony w pkt 1.2.1. lit. A części II SIWZ w zakresie wykonania dwóch zamówień polegających na dostawie serwerów lub/i macierzy, a drugi z konsorcjantów (lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca) spełnia w całości warunek doświadczenia określony w pkt 1.2.1 lit. A części II SIWZ w zakresie wykonania dwóch zamówień polegających na wdrożeniu systemu wirtualizacji oraz świadczeniu wsparcia technicznego.

2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby delegowane do wykonywania prac instalacyjnych i serwisowych przez Wykonawcę będą posiadać następujący zestaw certyfikatów:

a. minimum dwie osoby posiadające ważne certyfikaty wystawiane przez producenta oferowanej macierzy dyskowej na poziomie minimum specjalisty, a uprawniające do wdrażania oferowanego rozwiązania;

b. minimum dwie osoby posiadające ważne certyfikaty wystawiane przez producenta oferowanych serwerów na poziomie minimum specjalisty, a uprawniające do wdrażania oferowanego rozwiązania;

c. minimum dwie osoby posiadających ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere, poziom certyfikacji minimum VCAP 6 Data Center Virtualization Deployment (VMware Certified Professional 6 Data Center Virtualization Deployment) lub nowszy;

d. minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat wystawiony przez firmę Microsoft, poziom certyfikacji minimum MCSE 2016 lub nowszy.

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli do realizacji zamówienia zostaną skierowane co najmniej dwie osoby, przy czym co najmniej jedna z tych osób musi dysponować wszystkimi wyżej wymienionymi certyfikatami w lit

a–d, a druga z osób certyfikatami wymienionymi w lit. a–c.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

3. Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:

a) Zamawiający wykorzystuje platformę zakupową Marketplanet OnePlace;

b) adres strony internetowej platformy zakupowej: (https://uokik.ezamawiajacy.pl).

4.5) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:

a. pamięć min 2GB RAM;

b. procesor Intel IV 2GHZ;

c. jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, wprzypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .excel, .doc, .zip;

g) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

a. plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

b. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar;

5. Zamawiający, zgodnie z § 4 rozporządzenia, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

a) dokumenty w formacie .pdf, zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

6. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

8. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Przepisy ogólne.

1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

a) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.

5) Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020