Dostawy - 353870-2020

28/07/2020    S144

Polska-Warszawa: Sprzęt nadawczy

2020/S 144-353870

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Paleczna
E-mail: agnieszka.paleczna@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477238608
Faks: +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS)

Numer referencyjny: WZP-4036/20/202/Ł
II.1.2)Główny kod CPV
32210000 Sprzęt nadawczy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS):

a) typ 1 – terminal radiowy LMDS;

b) typ 2 – sektor systemu radiowego LMDS,

zwanych w dalszej części dokumentacji postępowania „systemem radiowym”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS):

a) typ 1 – terminal radiowy LMDS;

b) typ 2 – sektor systemu radiowego LMDS,

zwanych w dalszej części dokumentacji postępowania „systemem radiowym”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania.

3. Szacunkowe ilości zamawianego systemu radiowego zawarte we wzorze – Załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania służą wyłącznie do wyliczeniu ceny oferty brutto. Cena oferty brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty w celu porównania ofert w niniejszym postępowaniu.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone systemy radiowe były:

a) oznakowane znakiem CE, fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;

b) o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w Załączniku 2 do dokumentacji postępowania;

c) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy wykonawczej;

d) pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.

4. Zamawiający dokonywał będzie zakupów danego systemu radiowego w ramach umów wykonawczych w rodzaju oraz ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej.

5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie realizuje dostaw systemu radiowego. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych przez Zamawiającego z maksymalnie 3 (trzema) Wykonawcami, których ceny ofert nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

6. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową, zaproszenia do złożenia oferty, w których określi rodzaj oraz ilość systemów radiowych, a także miejsce realizacji zamówienia. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla stron.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, kierując się kryterium wyboru wskazanym w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 6. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji dostaw – 30 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w rozdziale XVII dokumentacji postępowania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 11–13 dokumentacji zamówienia.

4. Zamawiający uzna dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli odpowiadają one poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami om ochronie informacji niejawnych.

5. Termin związania ofertą 2 mies., co oznacza 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020