Dostawy - 353883-2020

Submission deadline has been amended by:  393009-2020
28/07/2020    S144

Polska-Gdańsk: Komputery przenośne

2020/S 144-353883

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Zderski, Uniwersytet Gdański, Dział zamówień publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 113, I piętro
E-mail: zzz@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ug.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego

Numer referencyjny: J711.291.1.90.2020.ZZ
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami zwanych dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz przedmiotowy – załącznik nr 1 A do SIWZ.

3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć dokonywanie etapami zamówień częściowych składanych drogą elektroniczną przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego.

4. Miejscem dostawy sprzętu będą dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według załącznika nr 7 do SIWZ. W związku z tym, przy wycenie oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego dostępną na stronie (www.ug.edu.pl)

5. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ ma być objęty gwarancją producenta:

ciąg dalszy rozdział III pkt 6 do 11 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy sprzętu będą dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według załącznika nr 7 do SIWZ w województwie pomorskim, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami zwanych dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz przedmiotowy – załącznik nr 1 A do SIWZ.

3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć dokonywanie etapami zamówień częściowych składanych drogą elektroniczną przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego.

4. Miejscem dostawy sprzętu będą dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według załącznika nr 7 do SIWZ. W związku z tym, przy wycenie oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego dostępną na stronie (www.ug.edu.pl)

5. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ ma być objęty gwarancją producenta:

1) modele B1, B2, B3, B4, B5, B6 i akcesoria C1, C2, C3, C4 – gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (opisane w rozdziale XIV SIWZ);

2) akcesoria C5–C8 – gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy (gwarancja producenta lub Wykonawcy).

6. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 3 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnej Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

8. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w tabeli z wyceną w punkcie 5 formularza ofertowego załącznika nr 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji sprzętu, są to ilości prognozowane (szacunkowe) nie wiążące dla Zamawiającego i mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnego sprzętu wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, że Wykonawcy zapewnią, iż oferowany sprzęt spełnia normy, certyfikaty nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SIWZ w pozycjach 4 tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w załączniku nr 1 do SIWZ poz. 2 ppkt 2. Zamawiający uzna za równoważne takie normy, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych normach, o których mowa w załączniku nr 1A do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

10. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych. Zamawiający podaje w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji producenta na komputery przenośne i akcesoria C1–C4 / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Komputery przenośne posiadające aktualny certyfikat TCO / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Komputery przenośne B6 wyposażone w matrycę o rozdzielczości UHD (3 840 x 2 160) / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po wyczerpaniu wynagrodzenia Wykonawcy nowe następne postępowanie na przedmiot zamówienia określony w II.1.1.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 3 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnej Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych. Zamawiający podaje w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 109, I piętro.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa:

— Zbigniew Zderski,

— Barbara Wróblewska,

— Janusz Stasiłowicz.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.ug.edu.pl) na której udostępniona jest SIWZ informacje dotyczące: otwartych ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych – rozdział III SIWZ.

6. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.

7. Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej (www.ug.edu.pl) od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego – art. 38 ust. 6 ustawy.

12. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

— pkt 13 rozdziału XX SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców – zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX SIWZ.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy – zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie – zgodnie z zapisami rozdziału VII pkt 1.1 SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów zgodnie z zapisami rozdziału VII pkkt 2 SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

— dokumentów zgodnie z zapisami rozdziału VII pkt 3 SIWZ.

Opis dotyczący składania dokumentów zawarty jest w pkt 4–16 rozdziału VII SIWZ.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Ofertę stanowi: formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, podlega wykluczeniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020